W związku z koniecznością aplikowania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o przyznanie środków na wypłatę dodatków do źródeł ciepła zapraszamy wszystkie podmioty wrażliwe spełniające niezbędne kryteria do składania wniosków o otrzymanie rekompensaty.

Ustawa „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” wprowadziła dodatek dla podmiotów takich jak: placówki ochrony zdrowia, podmioty systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, ochotnicze straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, warsztaty terapii zajęciowej czy spółdzielnie socjalne.

Dodatek przysługuje tym podmiotom wrażliwym, które ponoszą koszty zakupu: węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Dodatek będzie mógł zostać przyznany tym podmiotom, których źródło spalania paliw zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wyniesie 40 procent różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu tego rodzaju paliwa w dniach od 1 października do  z ostatnich dwóch lat. Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający ilość i cenę paliwa zakupioną w bieżącym roku. Dokumenty te powinny obejmować co najmniej 50 procent rocznej ilości paliwa przyjętego do obliczenia średniego rocznego zużycia.

Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla podmiotów wrażliwych. Wniosek o wypłatę dodatku trzeba złożyć do 30 listopada. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpoznane. Wzór wniosku można pobrać tutaj:

Wnioski można składać na adres: kancelaria.ogolna@olsztyn.eu lub osobiście w Urzędzieu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 20.

Wszystkie podmioty, które mają pytania zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Olsztyna. Poniżej wykaz uprawnionych jednostek (wynikający z zapisów w ustaie) wraz ze wskazaniem konkretnego wydziału w naszym urzędzie, który pozostaje do dyspozycji osób zainteresowanych.


Zgodnie z artykułem 4 ustawy, punkt 4 – podmiotów będących:
a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (dane poniżej)
b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (dane poniżej)
c) noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności –  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (dane poniżej)
d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (dane poniżej)
e) podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności – Wydział Edukacji (dane poniżej)
f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.4)), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności –  Wydział Edukacji (dane poniżej)
g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (dane poniżej)
h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej – Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (dane poniżej)
i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności – Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (dane poniżej)
j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności – Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (dane poniżej)
k) ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego (dane poniżej)
l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (dane poniżej)
m) rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (dane poniżej)
n) centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (dane poniżej)
o) klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (dane poniżej)
p) warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (dane poniżej)
q) organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego – Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym (dane poniżej)
r) spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności – Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym
Rekompensaty dla przedsiębiorstw – Wydział Inwestycji (dane poniżej)

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
Kazimierz Neumann tel. 89 522-24-17

Wydział Edukacji:
Kinga Wiśniewska tel. 89 506-09-03

Wydział Inwestycji:
Dariusz Mikulak, 89 527-31-11, wew. 257

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków:
Sylwia Naruszewicz, tel. 89 527-31-11, wew. 341

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym
Aleksandra Mańkowska tel. 89 50 60 688, wew. 688

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:
Edyta Juniewicz, tel: tel. 89 506-09-39

Nauka Jest OK
Poprzedni artykułPrace drogowe na ul. Komeńskiego
Następny artykułZ gospodarską wizytą w dzielnicy Strzyża
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze