Polityka prywatności

REGULAMIN

1.Postanowienia ogólne

1.1 Zasady korzystania z portalu internetowego określa regulamin umieszczony pod adresem https:/bogatyregion.pl/polityka-prywatnosci/

1.2 Właścicielem Portalu bogatyregion.pl, subdomen serwisu bogatyregion.pl oraz bogatyelblag.pl, bogatebraniewo.pl, bogatystarogard.pl  jest Luka Vision, którego siedziba mieści się :

82-300 Elbląg
ul. Łowicka 15 (wejście od ulicy Ogólnej)
Kom. 534 868 377
e-mail: redakcja@bogatyregion.pl

1.3 Informacje prezentowane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

1.4 Użytkownikiem Portalu jest każda osoba, która z niego korzysta.

1.5 Użytkownik korzystający z Portalu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie z Portalu bogatyregion.pl,  subdomen serwisu bogatyregion.pl oraz bogatyelblag.pl, bogatebraniewo.pl, bogatystarogard.pl

2.1 Portal bogatyregion.pl w bazie informacyjnej podejmuje problematykę w 8 działach :

  • finanse
  • gastronomia
  • sport
  • męski świat
  • turystyka
  • kultura i rozrywka
  • okazje
  • e-wydania
  • styl życia (świat kobiet, męski świat, zdrowie)

Serwis zawiera również subdomeny regionalne z miejscowości woj. Warmińsko- mazurskiego oraz woj. pomorskiego

2.2 Użytkownik, podając dane osobowe na stronach Portalu oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

2.3 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Przez właściciela Portalu.

2.4 Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane przez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres redakcja@bogatyregion.pl

3.Odpowiedzialność i prawa autorskie

3.1 Portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronach Portalu.
3.2 Zdjęcia wykorzystane na portalu zostały zakupione, pobrane z darmowych baz zdjęciowych lub przekazane przez obiekty znajdujące się w bazie danych Portalu.
3.3 bogatyregion.pl i jego subdomeny oraz  bogatyelblag.pl, bogatebraniewo.pl, bogatystarogard.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
3.4 Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających i uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu.

3.5 Portal zastrzega sobie prawo do zdejmowania treści zakazanych, wulgarnych oraz obraźliwych.

3.6 Portal nie ponosi odpowiedzialności i treści wyrażone przez użytkowników.

Zmiany regulaminu
4.1 Zastrzega się prawo do zmiany powyższego regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej stronie Portalu

Dane kontaktowe Portalu bogatyregion.pl
redakcja@bogatyregion.pl

DEFINICJE

Administrator – Luka Vision

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami – e-mail lub telefonicznie.

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomocy e-mail lub telefonicznie. Podanie danych jest wymagane w niektórych przypadkach w celu przyjęcia i obsługi zapytania, usługi, przeprowadzenia konkursu a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane: w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania/ usługi, przeprowadzenia konkursu przesłanego przez udostępniony formularz, e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Portale społecznościowe
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Google +, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane od użytkowników służą jedynie realizacji zapytania/ usługi/ przeprowadzenia konkursów i sprawom marketingowym na potrzeby Wydawcy i Administratora danych.

Dane zbierane automatycznie tj. takie dane, które dotyczą Twojej wizyty na naszym portalu (np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, tym systemu operacyjnego itp.) mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na naszym portalu internetowym.Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom UODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO.

W przypadku naruszenia polityki prywatności naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
– w formie pisemnej na adres: Luka Vision, ul. Łowicka 15 82-300 Elbląg
– drogą e-mailową na adres: redakcja@bogatyregion.pl

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak, prawne oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje zbieranych danych poza obszar EOG.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.