Władze miasta uciszają własnych urzędników… To deptanie Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Wolności Podstawowych

Jaką moc sprawczą ma w sobie instytucja Referendum, że w cztery tygodnie od jej wszczęcia w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Elbląga i Rady Miejskiej w Elblągu, prezydent Witold Wróblewski podejmuje decyzję o wprowadzeniu zamordyzmu wobec wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz osób odbywających staż lub praktykę.

Zarządzeniem Nr. 539/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie Kodeksu Etyki, prezydent zakazuje bezwzględnie pracownikom Urzędu Miejskiego w Elblągu:

– komentowania i prowadzenia rozmów na temat sfery życia prywatnego przełożonych,współpracowników i podwładnych;

– wyrażania negatywnych opinii o pracy przełożonych, współpracowników i podwładnych

– wyrażania publicznie i prywatnie opinii, które mogą zaszkodzić pozytywnemu wizerunkowi Urzędu i jego pracownikom.

Prezydent swoją zamordystyczną władczość nad pracownikami rozciąga na ich czas pracy i na ich czas prywatny, wolny od pracy, w oparciu o opisaną w punkcie siódmym Zasadę Lojalności, której nie było w poprzednim Kodeksie Etyki z roku 2013. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom, a nadzór nad wykonaniem Sekretarzowi Miasta. W jakiej formule będzie to robione dzisiaj nie wiemy, ale trąci czasami wzywania na dywanik i składania samokrytyki.

Wprowadzona Zasada Lojalności gwałci wolność wypowiedzi, która została zagwarantowana w Konstytucji RP w rozdziale „Wolności i prawa osobiste” w art. 54. Zgodnie z tym przepisem każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. To samo czyni artykuł 10 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, którego brzmienie jest następujące:
– Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Lojalność to termin pochodzący od łacińskiego legalis oznaczającego szacunek dla prawa. Lojalność jest cnotą, jest jakością. Lojalność wytwarza poczucie silnego zaangażowania, które może być wyrażone lub milczące wobec innej osoby. To poczucie rodzi się z przyjaznego uczucia i sympatii do drugiej istoty – jest przeciwieństwem autorytaryzmu
i zamordyzmu. Lojalność to spełnienie tego, co zostało obiecane, ale nie tylko z moralnego obowiązku, ale również z uznania dla danej osoby.

Zatem lojalność tak rozumiana nie ubliża wolność słowa, wyrażanej bezpośrednio jako tradycyjna wolność konstytucyjna. Artykuł 54 gwarantuje, że wyrażenie „pogląd” należy w tym wypadku rozumieć jak najszerzej, jako wyrażanie osobistych ocen, prezentowanie opinii czy przypuszczeń, informowanie o faktach etc. Wolność ta ma zastosowanie zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej (choć szczególnego znaczenia nabiera na gruncie przestrzeni publicznej, życia społecznego, a zwłaszcza politycznego), obejmuje osoby fizyczne i prawne. Forma wyrażania poglądów może być dowolna. Natomiast wolność pozyskiwania informacji dotyczy również zbierania danych z dowolnych sfer życia publicznego (art. 61 Konstytucji nakłada na władze obowiązek udzielania odpowiednich informacji) lub prywatnego.

W Polsce organem nadzorczym nad samorządami jest wojewoda. Inicjatorzy Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Elbląga i Rady Miejskiej w Elblągu zwrócą się do Wojewody Warmińsko–Mazurskiego o uchylenie Zarządzenia Nr. 539/2022 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu, jako niezgodnego z art. 54 z Konstytucji RP w rozdziale „Wolności i prawa osobiste”. Czynimy to w trosce o spokojne, pozbawione presji wykonywanie pracy i bezpieczeństwo osobiste pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Pełnomocnik Inicjatorów Referendum
Stefan Rembelski

——-ogłoszenie płatne——-


Poprzedni artykułWskazówki dietetyczne na czas świąt od Poradni Nasza Dieta!
Następny artykuł1037 kart dla seniorów!
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze