Rada Miasta Gdyni przyjęła budżet na 2024 rok

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Gdyni rozpoczęła się świątecznym akcentem. W sali obrad magistratu pojawili się harcerze z gdyńskiego Hufca ZHP, aby przekazać radnym Betlejemskie Światło Pokoju. „Niech to światło czyni dobro w naszych domach i sercach” – powiedziała odbierając symboliczne światełko Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.

W środę, 20 grudnia odbyła się LIX sesja Rady Miasta Gdyni. To już ostatnie spotkanie naszych radnych w tym roku. Wśród projektów uchwał znalazła się również ta dotycząca budżetu miasta na rok 2024.

Podczas sesji radni przegłosowali projekty uchwał dotyczące m.in.:

  • Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2024-2037, autopoprawka

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku prezydent miasta zobowiązany jest do przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W świetle art. 227 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Częścią prognozy jest prognoza długu, która sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wypełniając ustawowe zobowiązanie przedłożono Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą rok budżetowy 2024 oraz lata, na które planuje się przedsięwzięcia oraz płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni obejmuje lata 2024-2037. Z całym dokumentem oraz autopoprawką można się zapoznać na stronie https://bip.um.gdynia.pl/.

  • uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok, autopoprawka

Zgodnie z autopoprawką przyjętą podczas sesji RMG ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 2.113.848.556 zł, w tym:

  • dochody bieżące 1.999.894.820 zł,
  • dochody majątkowe 113.953.736 zł.

Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 2.160.242.341 zł, w tym:

  • wydatki bieżące 1.933.676.296 zł,
  • wydatki majątkowe 226.566.045 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 46.393.785 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.

„Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miasta Gdyni”

W świetle obowiązujących przepisów prawa do kompetencji Rady Miasta Gdynia należy uchwalenie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miasta Gdyni”.

Proponowany regulamin wprowadza wyższe stawki dodatków dla nauczycieli w tym w szczególności dodatku motywacyjnego i dodatków funkcyjnych. Celem nowych uregulowań jest wzmocnienie systemu motywacyjnego nauczycieli.

W związku ze zmianami przepisów oświatowych, istnieje konieczność przyjęcia nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miasta Gdyni. Doskonale wykwalifikowana i bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna to największa wartość i marka gdyńskiej edukacji.

Mając na uwadze ogromny trud pracy i zaangażowanie dyrektorów oraz nauczycieli, dzięki którym nasza oświata jest na wysokim poziomie, w pełni zasadne jest przyjęcie nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miasta Gdyni.

Przedstawiony projekt uchwały, zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Podjęcie uchwały uzasadnione jest potrzebą zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od początku roku kalendarzowego,

Podczas posiedzenia przedstawiono również sprawozdania z prac Komisji Budżetowej i Rady Dzielnicy Cisowa.

Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 24 stycznia 2024 roku.

Pełen porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Fot. Konrad Maćkowiak
UM Gdynia


Poprzedni artykułPrestiżowa nagroda dla gdyńskich badaczy zabytków
Następny artykułWyrok TSUE dla frankowiczów. Koniec z zarzutem zatrzymania i przedawnieniem roszczeń wobec banku
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze