Przyznano dotacje dla zabytków

Gdańsk, ul. Długa. Wręczenie dotacji na prace przy zabytkach. W spotkaniu brali udział: Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Piotr Lorens, architekt miasta, Janusz Tarnacki, Miejski Konserwator Zabytków, Anna Golędzinowska, przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, Andrzej Stelmasiewicz, Radny Miasta Gdańska.

Podczas kwietniowej sesji, Radni Miasta Gdańska przyznali 22 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków. W środę, 31 maja poświadczenia udzielonych dotacji wręczył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje wynosi 3 782 300 zł.

– Mamy świadomość, że bycie właścicielem zabytków to ogromny zaszczyt i na pewno wielki splendor, ale przede wszystkim są to ogromne obowiązki, również wobec naszej gdańskiej wspólnoty. Atrakcyjność naszego miasta w dużym stopniu zbudowana jest na dziedzictwie, które w Gdańsku jest bardzo silne – powiedział na wstępie Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. – Chciałbym Państwu bardzo podziękować, że bierzecie na sobie tę odpowiedzialność.

22 dotacje zostały przyznane 17 beneficjentom. Środki na dotacje zaplanowane zostały w budżecie Biura Architekta Miasta w wysokości 3,5 mln zł, dodatkowe, przeznaczone na prace w Bazylice Mariackiej, zagwarantowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk a Parafią.

– Cieszę się, że wciąż są osoby, które kontynuują wieloletnią pracę i wieloletnie wyzwanie przywracania blasku gdańskim zabytkom. W mieście tak mocno doświadczonym pożogą wojenną nie trzeba podkreślać, że to, co ją przetrwało i zostało w przestrzeni naszego miasta, ma szczególne znaczenie – mówiła podczas spotkania Anna Golędzinowska, Radna Miasta Gdańska, przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju.

– Wydaje się, że w pewnych kwestiach miasto Gdańsk jest bliskie ideału. Bardzo gwałtownie się rozwija, powstają nowe dzielnice, ale też nowe budynki pośród historycznej zabudowy. Miasto stara się, jak może, również dbać o swoją historię i zabytki. Taka równowaga jest optymalną drogą. Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby Gdańsk rewitalizował budynki zabytkowe, które są jego własnością. Ale, co jest mniej powszechne na świecie, miasto w miarę możliwości, z publicznych pieniędzy wspiera prywatnych właścicieli – czy to Kościół, czy prywatne osoby – mówił radny Andrzej Stemalsiewicz.

Spośród 22 dotacji dla 17 beneficjentów przewidzianych w uchwale:

 • 13 dotacji dotyczy osób prawnych kościoła, trzech obrządków: katolickiego, greckokatolickiego i polsko-katolickiego na łączną kwotę 2 261 000 zł
 • 2 dotacje dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych na łączną kwotę 163 300 zł
 • 3 dotacje dotyczą innych podmiotów (SARP Oddział Wybrzeże – Złota Brama, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gdańsku – Brama Świętojańska, Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku – Mały Młyn) na łączną kwotę 590 000 zł
 • 1 dotacja dotyczy osoby prawnej (Biznes Park Stocznia – Sp. z o.o.) na kwotę 160 000 zł
 • 3 dotacje dotyczą osób fizycznych (spichlerz żuławskiej zagrody gburskiej – Świbnieńska 204, willa przy ul. Małachowskiego 1, willa przy ul. Orzeszkowej 2) na łączną kwotę 608 000 zł

Przydzielone dotacje

Dotacje celowe na remonty, renowację i roboty budowlane przyznane zostały następującym zabytkom:

 1. Wspólnocie Mieszkaniowej Obrońców Westerplatte 13 do wysokości kwoty brutto 155 000,00 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i remont elewacji z pracami towarzyszącym,
 2. Wspólnocie Mieszkaniowej Obrońców Westerplatte 33 do wysokości kwoty brutto 8 300,00 zł na renowację drzwi wejściowych wraz z zadaszeniem,
 3. Klasztorowi oo. Dominikanów do wysokości kwoty brutto 330 000,00 zł na I etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy stallach,
 4. Klasztorowi oo. Dominikanów do wysokości kwoty brutto 330 000,00 zł na prace konserwatorskie przy elewacji północnej prezbiterium i kaplicy Św. Jacka ,
 5. Arkadiuszowi Lewickiemu, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUDCHEM do wysokości kwoty brutto 150 000,00 zł na remont dachu wraz z więźbą dachową spichlerza żuławskiej zagrody gburskiej przy ul. Świbnieńskiej 204,
 6. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 100 000,00 zł na prace konserwatorskie fragmentu malowanego plafonu z początku XVIII w. – przedstawienie Alegorii Miłosierdzia wraz z polichromowanym gzymsem,
 7. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 100 000,00 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów (etap II),
 8. Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 70 000,00 zł na wymianę pokrycia połaci zachodniej dachu Bramy Świętojańskiej,
 9. Parafii Greckokatolickiej (bizantyjsko-ukraińskiej) pw. Św. Bartłomieja i Opieki NMP do wysokości kwoty brutto 100 000,00 zł na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów (etap II),
 10. Gdańskiemu Seminarium Duchownemu do wysokości kwoty brutto 180 000,00 zł na remont dachów zespołu budynków klasztornych (etap III) – skrzydło zachodnie – połać południowa oraz południowa część połaci wschodniej,
 11. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 90 000,00 zł na prace konserwatorskie elewacji wschodniej Małego Młyna,
 12. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła do wysokości kwoty brutto 180 000,00 zł na prace konserwatorskie elewacji kościoła (etap IV) – zachodnia ściana transeptu,
 13. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary do wysokości kwoty brutto 140 000,00 zł na wzmocnienie murów kościoła (etap III) oraz wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (etap II),
 14. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary do wysokości kwoty brutto 130 000,00 zł na prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Barbary (etap V) – południowa elewacja wieży,
 15. Osobie fizycznej do wysokości kwoty brutto 38 000,00 zł na remont elewacji frontowej willi przy ul. Małachowskiego 1,
 16. Prowincji Zakonu Ojców Karmelitów pw. Św. Józefa w Krakowie, Zakon OO. Karmelitów Klasztor w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 340 000,00 zł na zabezpieczające prace konserwatorskie elewacji zespołu domów karmelitów przy ul. Podmłyńskiej 10 i 11,
 17. Klasztorowi Franciszkanów w Gdańsku Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce do wysokości kwoty brutto 45 000,00 zł na konserwację polichromowanego drewnianego stropu (podniebia) wczesnobarokowej empory organowej w kaplicy Świętej Anny,
 18. Osobie fizycznej do wysokości kwoty brutto 420 000,00 zł na wykonanie elementów wykończeniowych konstrukcji dachu, poszycia dachu, orynnowania, odgromienia, stopni kominiarskich, odbudowy kominów w willi przy ul. Orzeszkowej 2,
 19. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do wysokości kwoty brutto 186 000,00 zł na konserwację malowideł ściennych w kaplicy Św. Jakuba Bazyliki Mariackiej,
 20. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do wysokości kwoty brutto 100 000,00 zł na konserwację baptysterium zlokalizowanego w zachodniej części nawy głównej Bazyliki Mariackiej,
 21. Firmie Biznes Park Stocznia Sp. z o.o. do wysokości kwoty brutto 160 000,00 zł na remont elewacji południowo-zachodniej budynku d. garaży elektrowozów/magazyn (86 B) przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3,
 22. Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział Wybrzeże do wysokości kwoty brutto 430 000,00 zł na remont tarasu, prace konserwatorskie sklepień nad I kondygnacją oraz korony murów obwodowych budynku Złotej Bramy,

Kto może otrzymać dotacje?

Wsparcie w postaci dotacji celowych może zostać udzielone na obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na jakie prace można uzyskać dotacje?

Przeznaczenie dotacji wynika wprost z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z jej zapisami może obejmować nakłady konieczne między innymi na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

Zasady przyznawania dotacji

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą się o nie ubiegać podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.

Wysokość przyznawanych dotacji uzależniona jest od liczby złożonych w danym roku wniosków oraz łącznej wysokości środków, przeznaczonych do podziału.

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku


Poprzedni artykułNowy (stary) dyrektor gdańskiego zoo
Następny artykułUłatwienia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze