Majowa sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

L sesja sejmiku województwa odbędzie się 30 maja 2023 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek stacjonarnego spotkania o godz. 12.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

PORZĄDEK OBRAD:
1. otwarcie sesji,
2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy posiedzeniami sesji,
4. roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Raport wojewódzki za rok 2022 – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,
5. sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu   z   organizacjami   pozarządowymi   oraz   podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 
6. sprawozdanie z realizacji w roku 2022 programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2027 – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 7. sprawozdanie z realizacji programu „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny” w 2022 roku – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa, 
8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli sejmiku województwa do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
9. podjęcie uchwały w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez województwo warmińsko-mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,   w związku   z   potrzebami   osób   niepełnosprawnych   związanych z realizacją inwestycji – „Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie” – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa, 
11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez województwo warmińsko-mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych związanych z realizacją inwestycji – „Budowa sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łagowie Gmina Kisielice wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń na cele socjalne” – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,
12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez województwo warmińsko-mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych związanych z realizacją inwestycji „Modernizacja i remont małej sali gimnastycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w Zespole Szkół imienia Ireny Kosmowskiej w Suszu przy ulicy Wiejskiej 1” –  referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa, 
13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w przedmiocie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,
14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037 – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 
15. podjęcie projekt uchwały sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 
16. podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin, ujętych na liście rezerwowej w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 roku – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,
17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 roku – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,
18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Janowo pomocy finansowej w formie dotacji na organizację XV Wystawy Hodowlanych Koni Zimnokrwistych – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, 
19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 roku – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa, 
20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Płośnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinasowanie w 2023 r. działań w zakresie kultury –  referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, 
21. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą – referujący: Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa,
22. podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia zasad obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez województwo – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 
23. podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,
24. skargi, wnioski i petycje – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
25. sprawy organizacyjne sejmiku,
26. przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji sejmiku z 25 kwietnia 2023 roku,
27. sprawy różne,
28. oświadczenia radnych,
29. zamknięcie sesji.

Biuro Prasowe UMWWM


Poprzedni artykuł„Powiększenie” w Kinie Światowid
Następny artykułZielony Budżet – głosowanie już tylko do środy
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze