W piątek, tj. 9 kwietnia 2021 roku w zdalnym trybie obradowania odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023. Na początku sesji Radni uczcili minutą ciszy pamięć radnego Rady Miejskiej w Pasłęku śp. Piotra Wojciechowskiego.

 W trakcie sesji radni zapoznali się z następującymi sprawozdaniami:

 • sprawozdaniem z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym,
 • sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz informacja o potrzebach związanych z realizacją zadań,
 • sprawozdaniem z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku za 2020 rok,
 • sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej za 2020 rok,
 • sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku za 2020 rok,
 • sprawozdaniami policji, straży pożarnej i straży miejskiej dotyczącymi oceny stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Ponadto radni podjęli następujące uchwały:

 •  w sprawie przystąpienia Gminy Pasłęk w 2021 roku do realizacji Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
 • w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pasłęk,
 • w sprawie zmiany uchwały nr X/73/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pasłęk na lata 2020 – 2029,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krosno i Sakówko gmina Pasłęk,
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2021-2028,
 • w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2021 budżetu Gminy Pasłęk,
 • w sprawie przedłużenia, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
 • w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2021,
 • w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2021,
 • w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/03 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk,
 • w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Pasłęka.

UM Pasłęk

baner 2
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze