Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023 w Olsztynie

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

W Olsztynie zostanie utworzonych 101 obwodów głosowania. Szczegółowe informacje o lokalizacjach komisji oraz granicach obwodów są w obwieszczeniu Prezydenta Olsztyna o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Lokalizacje komisji można znaleźć także dzięki specjalnie utworzonej wyszukiwarce [znajdź siedzibę komisji].

Szczegółowe informacje na temat głosowania są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.


*** Głosowanie korespondencyjne
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

*** Głosowanie przez pełnomocnika
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Olsztyna najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.


Druki – zaświadczenie, pełnomocnicwa, zmiana miejsca głosowania


Najważniejsze informacje o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
*** Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce
W spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca:
– zameldowany na pobyt stały na obszarze danej gminy,
– ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
– nigdzie niezamieszkały stale przebywający na obszarze gminy ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.

*** Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania
>> Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania
Wyborca:
– czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały(w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
– czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
– nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców
może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

>> Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. Wniosek składa się na piśmie
utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem.

>> Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą
Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. wniosek o zmianę miejsca głosowania.
Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Najważniejsze informacje o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
*** Głosowanie za granicą
>> Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie wniosku o ujęcie w spisie wyborców.
Wyborca:
– stale zamieszkały za granicą,
– wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r.

>> Wyborca, który został ujęty przez konsula w spisie wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2023 r.

*** Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich
Wyborca przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do kapitana statku, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r., wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.


Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


Poprzedni artykułOrganizacja ruchu: Pstrowskiego
Następny artykułCzas na kolejny Desant
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze