Samorząd Olsztyna nie udostępni danych Poczcie Polskiej

Jest odpowiedź Piotra Grzymowicza na wniosek Poczty Polskiej o przekazania danych ze spisu wyborców. W ocenie prezydenta Olsztyna Poczta Polska S.A. nie ma w tej chwili uprawnień do uzyskania dostępu do tych danych w celu realizacji zadań związanych z organizacją wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

„Olsztyn, dnia 27.04.2020r.

Poczta Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców, skierowany drogą mailową w dniu 24.04.2020r., działając w imieniu Gminy Olsztyn oświadczam, iż wniosek ten nie może zostać uwzględniony.

Zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, na który powołuje się Państwa spółka, operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.

Z powyższego przepisu wynika, że udostępnianie spisu wyborców Poczcie Polskiej  jest możliwe i dopuszczalne tylko i wyłącznie wówczas, gdy dane te są niezbędne temu podmiotowi do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów rangi ustawowej, które nakładałby na Pocztę Polską S.A. obowiązek realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów powszechnych na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Takie zadanie zostało na Pocztę Polską S.A. nałożone mocą art. 53k w zw. z art. 53a ustawy Kodeks Wyborczy, który przewiduje możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych, podlegających obowiązkowej kwarantannie lub izolacji oraz osób, które ukończyły 60 lat. Nie mniej należy zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią art. 102 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wyłączono stosowanie w/w art. 53a (głosowanie korespondencyjne) przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawym to samorządy realizują zadania związane z organizacją zarządzonych na dzień 10 maja br. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż Kodeks wyborczy, ani żadna inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej S.A. Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. nie ma zakończonej procedury ustawodawczej, a tym samym nie może stanowić podstawy działania władzy publicznej.
Tym samym należy stwierdzić, że Poczta Polska S.A. nie posiada aktualnie uprawnień do uzyskania dostępu do list wyborców w celu realizacji zadań związanych z organizacją wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., albowiem takie zadanie nie zostało jej powierzone mocą obowiązującej ustawy.

Z kolei decyzja Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020r., na którą również powołujecie się Państwo we wniosku, nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, a nadto jej adresatem nie jest Gmina Olsztyn, a wyłącznie Poczta Polska S.A.

Dodatkowo podnoszę, iż przesłany wniosek dotyczy sporządzenia nowego rodzaju rejestru, zawierającego w określonym układzie dane z różnych źródeł według wyznaczonego we wniosku układu. Spis wyborców jest dziś zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców, zupełnie inaczej, a przepis art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie zawiera dyspozycji do żądania od jednostki samorządu terytorialnego sporządzania nowych rodzajów dokumentów.

Mając powyższe na uwadze, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, odmawiam realizacji wniosku z dnia 24 kwietnia 2020r. o udostępnienie danych ze spisu wyborców. 

[skan pisma skierowanego do Poczty Polskiej SA]

Poprzedni artykułDodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 3 maja.
Następny artykułGdynia pamięta o medykach
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze