22 czerwca odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie

Informuję, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111.


Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad .
4. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2022 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z realizacji w roku 2021 zadań własnych Miasta
realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i realizacji
innych zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na
rok 2021.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w
Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Braniewa na lata 2022 – 2029.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na
realizację zadania pod nazwą ,, Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi
powiatowej nr 2308N ul. Dąbrowskiego w Braniewie- remont nawierzchni chodnika”.
11. Przerwa.
12. Raport o stanie Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok i głosowanie uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania:
a/ przedstawienie raportu- wystąpienie Burmistrza Miasta Braniewa,
b/ debata nad raportem*,
c/ głosowanie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy
Miasta Braniewa za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Braniewa za 2021 rok:
a/ przedstawienie sprawozdania finansowego Miasta Braniewa za 2021 ,
b/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego ,
c/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z
wykonania budżetu miasta za 2021 rok,
d/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Braniewa oraz sprawozdania finansowego,
e/ dyskusja,
f/ głosowanie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z
tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok:
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2021 ,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2021
rok,
c/ głosowanie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Braniewa na lata
2021-2030 .
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliw na terenie Miasta Braniewa w
roku szkolnym 2022/2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta
Braniewa w roku szkolnym 2022/2023.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13
kwietnia 2022 roku oznaczone: PN.4131.183.2022.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

* W debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Braniewa mieszkańcy miasta Braniewa mogą zabrać głos, po pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Rady Miejskiej, popartym przez co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 21 czerwca 2022 r. ( art.28aa ust.6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z poź.zm.) 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

Poprzedni artykułCentralna Ewidencja Emisyjności Budynków – złóż deklarację!
Następny artykułKościół jest zbudowany na skale, nie na utopii socjalizmu. Pan Bóg nigdy nie kupował ludzi ich własnymi zarobionymi pieniędzmi, a mimo to trwa na wieki….
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze