Budżet województwa na rok 2024 przyjęty

Dochody województwa wyniosą 1 mld 233,1 mln zł, a wydatki 1 mld 213,4 mln zł. – Ten budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2037 zostały skonstruowane realistycznie i bezpiecznie, z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie środków finansowych – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński.

Dziś, podczas ostatniej w tym roku sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 19 radnych, 11 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ponad 437 mln zł pochłoną wydatki majątkowe, w szczególności na cele inwestycyjne. Najwięcej, bo prawie 254,3 mln zł zaplanowano w budżecie na inwestycje drogowe i mostowe. W tym 43 mln zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej. 36,5 mln zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie inwestycji w instytucjach kultury, zakładach opieki zdrowotnej i dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na poziomie blisko 170,5 mln zł planowane są wydatki na transport publiczny: kolejowy i autobusowy (w tym na kolejowy prawie 113 mln zł). Jest to więcej o prawie 25 procent w stosunku do roku bieżącego.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę ponad 84,6 mln zł, w tym dotacje podmiotowe dla wojewódzkich instytucji kultury w kwocie 68,8 mln zł i dotacje celowe na finansowanie inwestycji w kwocie 9,7 mln zł. W porównaniu z rokiem 2023 zwiększono o 0,2 mln zł środki na ochronę zabytków, na które planuje się przeznaczyć w roku 2024 kwotę 1,7 mln zł.

Prawie 71,4 mln zł zaplanowano w budżecie na realizację zadań oświatowych.  Z  tego na zadania realizowane przez jednostki i placówki oświatowe zaplanowano kwotę w wysokości 51,4 mln zł. Wydatki te są finansowane z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 26,7 mln zł, pokrywających około 52 proc. tych kosztów, których nie pokryje subwencja. W porównaniu z projektem budżetu na 2023 rok to więcej o 9,7 mln zł. Ponadto w ramach zadań oświatowych zaplanowano środki na: dotacje dla beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 oraz zwroty dotacji wraz z odsetkami w wysokości 11,4 mln zł, a także na realizację projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 8,6 mln zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano 63,2 mln zł (wzrost o 26,3 mln zł w porównaniu do roku 2023), z tego wydatki na inwestycje wyniosą 34,5 mln zł (wzrost o 11,5 mln zł w porównaniu do roku 2023), natomiast wydatki bieżące to kwota 28,7 mln zł (wzrost o 14,8 mln zł w porównaniu do roku 2023).

Wydatki w zakresie pomocy społecznej oraz podejmowania działań dotyczących rynku pracy zostały zaplanowane na kwotę prawie 40 mln zł, z tego: 37,6 mln zł na działania dotyczące rynku pracy oraz 2,3 mln zł na pomoc społeczną.

Na działania szeroko rozumianej ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości kwocie prawie 11,5 mln zł. Obejmują one: działalność parków krajobrazowych, opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem, a także przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu „Niebiesko-zielone Granty dla Warmii i Mazur”.

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w kwocie ponad 2 mln zł, z czego 1,95 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje dla OSP, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa wodnego.

W budżecie zaplanowano środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości ponad 78  mln zł, w tym m.in.: krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, staże i specjalizacje medyczne, działalność ośrodków adopcyjnych, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli czy programy ochrony powietrza.

Ponadto budżet roku 2024 obejmuje środki na realizację kolejnych edycji konkursów: Łączy nas turystyka, Małe Granty Sołeckie Marszałka, Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla, Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich, a także środki na stypendia i nagrody dla wybitnych naukowców, studentów, artystów i sportowców z regionu. Na ten cel przeznaczono 2,7 mln zł.

Proponowany budżet zakłada nadwyżkę w wysokości 19,7 mln zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W projekcie budżetu przewidziano również nadwyżkę operacyjną w wysokości blisko 303 mln zł, a tym samym budżet spełnia jeden z podstawowych warunków wynikających z ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka ta świadczy o możliwości finansowania zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie na koniec 2024 roku zaplanowano na poziomie 240 mln 987 tys. zł. Będzie ono niższe niż projektowane zadłużenie na koniec 2023 roku o 46 mln 345 tys. zł. – Ten budżet zapewnia realizację wszystkich zadań statutowych samorządu województwa oraz zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej. W budżecie przewidziano również środki na realizację nowych inwestycji oraz na wkład własny samorządu województwa do zadań realizowanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 – podsumowuje marszałek Kuchciński.

Wojewódzcy radni podczas grudniowej sesji przyjęli także m.in. stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach.

Biuro Prasowe UMWWM


Poprzedni artykuł20-latka zatrzymana na sklepowej kradzieży
Następny artykułSzlify podoficerskie zdobyte – czas na dowodzenie
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze