Już jutro sesja sejmiku województwa. Po wielu miesiącach radni spotkają się stacjonarnie

XXXVIII sesja sejmiku województwa odbędzie się 31 maja 2022 roku. Początek spotkania o godz. 12 w sali nr 420 Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1).

Pierwszy raz od wielu miesięcy radni spotkają się na stacjonarnej sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

PORZĄDEK OBRAD:
1. otwarcie sesji,
2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu w okresie między sesjami,
4. informacja na temat współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 na podstawie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021” oraz sprawozdania z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021” – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
5. sprawozdanie z realizacji programu „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny” w 2021 roku – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
6. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem „Warmińsko-Mazurskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2027” oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
7. zmiana uchwały Nr XXXIV/506/22 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 22 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia do prac nad „Warmińsko-Mazurskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026” oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
8. podjęcie uchwały w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiemu Biuru Planowania Przestrzennego w Olsztynie – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
9. zmiana uchwały nr XXXIII/496/21 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2039” – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2022 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jonkowo – referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku”– referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2022 roku – referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
15. skargi, wnioski, petycje – referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
16. sprawy organizacyjne sejmiku,
17. przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji sejmiku z 26 kwietnia 2022 roku, 
18. sprawy różne,
19. oświadczenia radnych,
20. zamknięcie sesji.

Poprzedni artykułDetektyw Bruno z dubbingiem ukraińskim
Następny artykułUroczyste odsłonięcie popiersia upamiętniającego Patrona Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze