Regulamin Konkursu „Typuj z Bogaty Region – Odpocznij w Narusa Leśna Przystań”

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Typuj z Bogaty Region – Odpocznij w Narusa Leśna Przystań” organizowanym na łamach Gazety/Serwisu Bogaty Region oraz poprzez kanały informacyjne Partnerów Akcji.

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Luka Vision (zarejestrowana ul. Łowicka 15, 82-300 Elbląg) – wydawca Gazety/Serwisu Bogaty Region.

2. Partnerem tytularnym akcji jest firma Narusa Leśna Przystań (ECO-MASURIA INVEST SP. Z O.O. )

3. Partnerami dodatkowymi akcji są firmy, które przeznaczyły nagrody w ramach Nagród Dodatkowych o których jest informowany uczestnik konkursu na łamach Gazety/ Serwisu Bogaty Region oraz poprzez kanały informacyjne Partnerów Akcji.

4. Za przebieg Konkursu i prawidłowość jego przeprowadzenia w zakresie zebrania informacji/ podsumowanie zdobytych punktów przez uczestnika Konkursu oraz opracowanie ostatecznych klasyfikacji i przekazanie ich dla Partnera Tytularnego/ Partnerów dodatkowych będzie odpowiedzialny Organizator Konkursu.

5. Za przekazanie Nagród dla zwycięzców Konkursu poszczególnych klasyfikacji odpowiedzialni będą Organizator Konkursu, Partner tytularny lub Partnerzy dodatkowi w zależności od indywidualnych ustaleń zawartych pomiędzy Organizatorem Konkursu z Partnerem Tytularnym oraz Partnerami Dodatkowymi.

2. Warunki Uczestnictwa

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej Polski lub mieszkający poza terytorium Rzeczypospolitej Polski, ale posiadający polskie obywatelstwo polskie.

2. Uczestnik oświadcza, że:

– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

– wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

– zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu

-wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko i adres do wysyłki, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail) do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i przekazaniem Nagrody oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnych z Rozporządzenie RODO w art. 13;

– dane uczestnika Konkursu będą przechowywane przez Organizatora Konkursu oraz Administratora Danych jakim jest Organizator Konkursu tylko na czas trwania Konkursu, związanych jedynie z organizacją i realizacją tego konkursu lub do momentu ostatecznego przekazania Nagrody dla Uczestnika Konkursu. Uczestnikowi konkursu w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu (będzie to jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa Konkursie), prawo do sprostowania danych, ograniczenia sposobu ich przetwarzania, które nie będzie miało wpływu na uczestnictwo w konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje również prawo wniesie skargi do organu nadzorczego (UODO).

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku gdy Uczestnik Konkursu:

-zamieszcza treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem Konkursem, dostępnym na portalu Facebook oraz publikuje treści niezgodne z prawdą oraz używa komentarzy zawierających treści obraźliwe

– podejmuje działania z wykorzystaniem wielu kont/profili e-mailowych zarejestrowanych na tą samą osobę

– podejmuje działania z wykorzystaniem kont/profili e-mailowych osób trzecich bez ich zgody na udział w konkursie i przetwarzanie ich danych osobowych;

4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

3. Czas trwania konkursu

Konkurs jest prowadzony w okresie od dnia 15.11.2022 r. (od momentu opublikowania Konkursu na łamach Serwisu/ Gazety Bogaty Region oraz Fanpage Organizatora Konkursu lub też Fanpage i inne kanały informacyjne Partnera Tytularnego/ Partnerów Dodatkowych i trwa do dnia 18 grudzień 2022 do godziny 16:00.

Ogłoszenie wyników klasyfikacji Nagrody Głównej zostanie opublikowane 21 grudnia 2022 do godziny 23:59. O wygranych nagrodach Dodatkowych uczestnicy konkursu zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną lub przez Partnera tytularnego bądź Partnera Dodatkowego. Wybrane klasyfikacje i najbardziej popularne klasyfikacje nagród dodatkowych będą publikowane na łamach Gazety/ Serwisu/ Fanpage Bogaty Region oraz na kanałach informacyjnych Partnerów Dodatkowych lub Partnera Tytularnego.

4. Przebieg konkursu i zasady gry

1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie przez Uczestnika Konkursu do Organizatora Konkursu na adres mailowy typer@bogatyregion.pl wyników meczów z fazy grupowej, pucharowej, króla strzelców i wygranej drużyny MŚ piłki nożnej w Katarze wg. następujących zasad i terminów:

2. Terminy nadsyłania Typów Uczestnika Konkursu

FAZA GRUPOWA:

OPCJA 1: Opcja wysłania jednego e-maila z wynikami fazy grupowej, Królem Strzelców i wskazaniem zwycięscy Mistrzostw

Uczestnik konkursu może wysłać jednorazowo e-mail ze swoimi Typami wszystkich meczów grupowych. Czas na dosłanie wyników meczów grupowych mija 28 listopada do godz. 23:59.

W tym e-mailu Uczestnik Konkursu podaje również swój typ na Króla Strzelców Turnieju oraz swój typ na drużynę, która wygra Mistrzostwa Świata

* UWAGA: Propozycje i typy Uczestnika Konkursu wysłane po rozpoczęciu spotkania/ spotkań oraz niezgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie nie będą uwzględniane do punktacji.

OPCJA 2: Opcja wysłania dwóch e-maili z wynikami fazy grupowej. W jednym z maili Uczestnik Konkursu wskazuje Króla Strzelców i zwycięscę Mistrzostw

1) Pierwszy mail – dotyczy typów 1 i 2 kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata trwających od 20 listopada do 28 listopada

Uczestnik Konkursu wysyła pierwszego e-maila z typami 1 i 2 kolejki w fazie grupowej.

Termin nadsyłania pierwszego e-maila maksymalnie do 24 listopada listopada do godz. 23:59.

* UWAGA: Propozycje i typy Uczestnika Konkursu wysłane po rozpoczęciu spotkania/ spotkań oraz niezgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie nie będą uwzględniane do punktacji.

2) Drugi e-mail – dotyczy typów na 3 kolejkę fazy grupowej Mistrzostw Świata trwającej od 29 listopada – 2 grudnia.

Uczestnik Konkursu wysyłając drugiego e-maila wysyła typy na ostatnią trzecią kolejkę spotkań w fazie grupowej.

Termin nadsyłania drugiego e-maila maksymalnie do 28 listopada listopada do 23:59.

* UWAGA: Propozycje i typy Uczestnika Konkursu wysłane po rozpoczęciu spotkania/ spotkań oraz niezgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie nie będą uwzględniane do punktacji.

Uczestnik konkursu wysyłając pierwszego lub drugiego e-maila powinien podać również swój typ na Króla Strzelców Turnieju oraz drużynę Mistrza Świata za które może otrzymać punkty dodatkowe.

W fazie grupowej Uczestnik Konkursu typuje dokładny wynik spotkania, np. Polska – Argentyna Mój Typ: 3:1.

FAZA PUCHAROWA

Przed każdą kolejką spotkań fazy pucharowej na naszej stronie www.typer.bogatyregion.pl będzie opublikowana drabinka kolejnej fazy pucharowej, tj. mecze 1/8 finału, 1/4 finału, 1/2 finału, finał i mecz o 3 miejsce.

Uczestnik Konkursu otrzyma e-maila przypominającego o dosłanie Swoich Typów na poszczególną fazę turnieju.

Uczestnik konkursu będzie musiał wysłać swoje propozycje na fazę pucharową w terminach:

– mecze 1/8 finału – mail z typami meczów 1/8 finału kto awansuje dalej w terminie do rozpoczęcia 1 meczu czyli 5.12. godz. 15:59

– mecze 1/4 finału – mail z typami meczów 1/4 finału kto awansuje dalej w terminie maksymalnie do rozpoczęcia 1 meczu czyli 9.12. godz. 15:59

– mecze 1/2 finału – mail z typami meczów 1/2 finału kto awansuje dalej w terminie maksymalnie do rozpoczęcia 1 meczu czyli 13.12. godz. 19:59

– mecz o 3 miejsce turnieju oraz finał – mail z typami meczu o 3 miejsce i finał kto wygra w terminie maksymalnie do 17 grudnia do godz. 15:59

W fazie pucharowej Uczestnik Konkursu typuje tylko drużynę, która awansuje do kolejnej rundy, np. 1/8 finału Polska- Francja Mój Typ: Awans Polski

* UWAGA: Propozycje i typy Uczestnika Konkursu wysłane po rozpoczęciu spotkania/spotkań oraz niezgodnie z terminami wskazanymi w Regulaminie nie będą uwzględniane do punktacji.

** Brak wysłania propozycji w poszczególnej rundzie pucharowej lub wysłanie swoich typów po czasie, nie wyklucza Uczestnika Konkursu do kontynuowania konkursu w dalszych fazach pucharowych.

5. Zasady zdobywania punktów

Faza grupowa:

4 punkty za prawidłowe wytypowanie wyniku, np. Mecz Polska – Meksyk Mój typ: 3:1. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Polski. Uczestnik Konkursu otrzymuje 4 punkty.

2 punkty za prawidłowe wytypowanie wygranej którejś z drużyn lub remisu, np. Mecz Polska- Meksyk. Mój typ: 4:2. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Polski. Gracz nie trafił prawidłowo wyniku meczu, ale trafił, że wygra Polska. Uczestnik Konkursu otrzymuje 2 punkty.

Faza pucharowa:

2 punkty za wskazanie która drużyna awansuje do dalszej rundy, np. 1/8 finału Mecz Polska- Francja Mój typ: Awans Polski. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Polski. Polska awansowała. Uczestnik Konkursu otrzymuje 2 punkty.

*w fazie pucharowej nie typujemy dokładnego wyniku meczu, wskazujemy jedynie kto awansuje dalej lub wygra mecz finałowy i o 3 miejsce.

Punkty dodatkowe:

KRÓL STRZELCÓW:

10 punktów – Prawidłowe wytypowanie króla strzelców turnieju, np. Mój typ: Królem Strzelców turnieju zostanie Robert Lewandowski.

Jeśli Robert Lewandowski zostanie Królem Strzelców Uczestnik Konkursu otrzyma dodatkowo 10 punktów.

MISTRZ ŚWIATA:

10 punktów – Prawidłowe wytypowanie zwycięzcy turnieju, np. Mój Typ: Mistrzostwa Świata wygra Polska.

Jeśli Polska zdobędzie tytuł Mistrza Świata Uczestnik Konkursu otrzymuje dodatkowo 10 punktów.

6. Zasady zgłoszenia do Konkursu:

  • Uczestnik konkursu zobowiązany jest wysłać e-maila na adres: typer@bogatyregion.pl w terminach i zasadach obowiązującyh w konkursie i regulaminie
  • w tytule e-maila Uczestnik Konkursu wpisuje swoje imię i nazwisko oraz „Typuj z Bogaty Region- Odpocznij w Narusa Leśna Przystań” np. Tytuł maila: Piotr Kowalski „Typuj z Bogaty Region- Odpocznij w Narusa Leśna Przystań”
  • w treści maila Uczestnik Konkursu podaje swoje typy na poszczególne spotkania oraz podaje swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, e-mail do kontaktu,
  • W treści maila Uczestnik Konkursu podaje o jakie nagrody dodatkowe chce grać. Maksymalnie 3 firmy do wyboru.
  • Na końcu treści maila Uczestnik Konkursu zawiera adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu, zgodnie z regulaminem oraz zasadami RODO”

Regulamin konkursu będzie dostępny na łamach serwisu Bogaty Region pod adresem www.typer.bogatyregion.pl

7. Nagrody

1. Każdy Uczestnik Konkursu gra o Nagrodę Główną jaką jest pobyt w Narusa Leśna Przystań z dodatkowymi atrakcjami. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma również Nagrodę Gwarantowaną od RMG Gym.

2. NAGRODY DODATKOWE: Z całej listy nagród dodatkowych Uczestnik Konkursu wskazuje maksymalnie 3 firmy o których nagrody chce grać, np. Uczestnik Konkursu gra o nagrody Dodatkowe od RMG Gym, Restauracja Garam Masala i Butik Passion w Olsztynie lub np. Gram o nagrody Dodatkowe od King Dom Nieruchomości, Multikino, Restauracja Staromiejska w Olsztynie. Uczestnik Konkursu decyduje o jakie Nagrody Dodatkowe gra.

3. Dla nagród każdej z firm zostanie stworzona osobna klasyfikacja tylko dla uczestników konkursu, którzy zgłosili się do gry o konkretną nagrodę.

4. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik Konkursu z największą liczbą punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje to, który Uczestnik Konkursu szybciej dołączył do Konkursu. Uczestnik Konkursu, który otrzyma Nagrodę Główną może otrzymać maksymalnie 1 Nagrodę Dodatkową o którą grał.

5. W przypadku Nagród Dodatkowych w zależności od ilości nagród przekazanych przez poszczególnego Partnera Dodatkowego nagrody otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy:

  • zgłosili w mailu chęć o granie o nagrody dodatkowe ufundowane przez Partnera Dodatkowego
  • zajmą w klasyfikacji Nagród Dodatkowych Partnera Dodatkowego najwyższe miejsca w zależności od ilości nagród od Partnera Dodatkowego. Im wyższa liczba zdobytych punktów przez Uczestnika Konkursu tym Nagroda Dodatkowa o wyższej wartości. W przypadku równej liczby punktów decyduje to, który Uczestnik Konkursu szybciej dołączył do Konkursu.

– Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.

– Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

– Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

– Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród pocieszenia i nagród specjalnych dla Uczestników Konkursu

– realizacja, dystrybucja nagród odbędzie się po wcześniejszym uzgodnieniu między Uczestnikiem Konkursu a Organizatorem Konkursu, Partnerem Tytularnym lub Partnerem Dodatkowym

8. Postanowienia końcowe

a. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje natychmiastowe wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

b. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika Konkursu w związku z Konkursem najpóźniej do 3 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator Konkursu w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora Konkursu rozstrzygającego reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

c. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

b) niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, portalu Facebook, a także za działania osób trzecich mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników Konkursu zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

d). Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża i akceptuje zgodę na jego treść.

e). Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019r., poz. 847 ze zm.).
j. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga

Organizator.

W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia Partnera Tytularnego, Partnerów Dodatkowych z sposobu przeprowadzenia Konkursu prowadzonego przez Organizatora. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu ponosi odpowiedzialność Organizator.


Poprzedni artykułOlimpia chce zakończyć rok zwycięstwem? Czy żółto-biało-niebiescy pokonają Motor Lublin
Następny artykułEkologia i recykling to coś dla mnie
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze