Za nami LV sesja Rady Miasta Gdyni

W środę, 30 sierpnia odbyła się LV sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad przyjęto uchwały dotyczące m.in.: projektu uchwały krajobrazowej, zaciągnięcia kredytu długoterminowego, przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie gminy miasta Gdyni oraz nadania drodze położonej w dzielnicy Dąbrowa nazwy ulica Zbigniewa Kupca.

LV sesja Rady Miasta Gdyni rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 12.00. Radni spotkali się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Posiedzenie było transmitowane na żywo na stronie Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.

Podczas sesji gdyńscy radni przyjęli projekty uchwał dotyczące m.in.:

  • uchwały krajobrazowej

Podczas sesji wiceprezydent Marek Łucyk omówił 117 uwag, które zostały zgłoszone do projektu podczas jego publicznego wyłożenia. Treść wszystkich uwag i ich sposób rozpatrzenia znajdziemy na stronie BIP (punkt 5.1).

Gdynia jako miasto nowoczesne, szybko rozwijające się i odpowiadające współczesnym trendom, w szczególności musi dbać o swoją markę. Informacja wizualna jest nieodłącznym elementem nowoczesnej przestrzeni miejskiej jednak tylko wtedy, gdy wykonana jest w sposób profesjonalny z poszanowaniem architektury i kontekstu miejsca.

Wprowadzenie „uchwały krajobrazowej” jest konieczne by skutecznie rozwiązać problemy estetyczne i przestrzenne w mieście. Bez podjęcia uchwały nie ma możliwości świadomego oddziaływania na krajobraz miejski, który został zdegradowany poprzez nagromadzenie nielegalnych, źle zaprojektowanych i nieestetycznych urządzeń reklamowych.

Przykładem może być reklama na kółkach niewymagająca zgłoszeń, w obecnym stanie prawnym pozostająca poza kontrolą. Tablice na przyczepach sytuowane są zazwyczaj z pominięciem obowiązujących odległości od krawędzi jezdni wynikających z ustawy o drogach publicznych. Poza aspektem estetycznym ma to wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi. W związku z powyższym zapisy uchwały nie dopuszczają reklam niezwiązanych z gruntem.

„Ustawa krajobrazowa” wprowadziła zmiany w przepisach uniemożliwiając określanie zapisów dotyczących ogrodzeń i małej architektury oraz reklam w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przenosząc te zagadnienia do „uchwały krajobrazowej”. Dopuszcza to stworzenie samodzielnego aktu prawnego dla całego obszaru miasta z ewentualnym zróżnicowaniem zasad na obszarach o różnych funkcjach określonych czytelnymi granicami.

Na potrzeby opracowania zasad sytuowania urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, małej architektury oraz ogrodzeń podzielono miasto na 2 strefy. Celem podziału było wyznaczenie terenów szczególnie ważnych ze względu na swoje walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne, dla których obowiązują dodatkowe obostrzenia. Dla pozostałego obszaru opracowano zasady porządkujące przestrzeń poprzez ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia oraz dbałość o ich wysoką jakość wykonania.

W zakresie infrastruktury miejskiej wprowadza się zapisy porządkujące i ujednolicające.

W uzasadnieniu ustawy krajobrazowej wskazuje się, że podjęte działania mają duże znaczenie społeczne. Celem jest przede wszystkim ochrona obszarów szczególnie cennych krajobrazowo. Daje to gwarancję zachowania i dbałości o przestrzenie o dużym znaczeniu kulturowym. Mając na uwadze, że w chwili obecnej średnio rzecz biorąc społeczeństwo ma inne priorytety, to bezpowrotne zniszczenie wartości krajobrazowych, czy też oszpecenie otoczenia, w którym żyjemy uniemożliwi w przyszłości zaspokojenie wyższych potrzeb. Przestrzeń, w jakiej funkcjonujemy nieustannie oddziałuje na jakość naszego życia, dlatego ważne jest by jak najszybciej objąć ją ochroną prawną.

Podnoszona argumentacja, iż wprowadzenie uchwały krajobrazowej będzie negatywnie oddziaływać na przedsiębiorczość jest myśleniem nieuzasadnionym. Uchwała ma na celu uporządkowanie i wprowadzenie reguł w promocji towarów i usług. Obecnie przesyt informacji reklamowych doprowadził do jej niefunkcjonalności i bylejakości. Przedsiębiorcy będą funkcjonować na równych zasadach. Ograniczenie ilości informacji poprawi jej czytelność. Przewiduje się, że uporządkowanie kwestii reklamowych wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości.

Skutki wprowadzenia uchwały dotkną branżę reklamową. Zakłada się, że wiele nośników zniknie z przestrzeni miasta, a pozostałe będzie trzeba dostosować do nowych przepisów. Jest to jednak działanie koniecznie do osiągnięcia założonych celów. Podobne regulacje funkcjonują w innych państwach i nie doprowadziły one do zlikwidowania branży reklamowej, a jedynie do podniesienia jakości oferowanych przez nią usług.

W toku prac nad ustalaniem zasad reklamowych przeprowadzono szereg działań konsultacyjnych i edukacyjnych. Wystąpiono do różnych grup interesariuszy uchwały z prośbą o zgłaszanie wniosków i uwag. Przeprowadzono ankietę internetową w atrakcyjnej interaktywnej formie w celu pozyskania jak najliczniejszej grupy badanych. Z analizy odpowiedzi wynika, że respondenci oczekują stanowczych zmian w zakresie uregulowania kwestii reklamy w mieście.

Mieszkańcy Gdyni zdecydowanie optowali za ograniczeniem ilości nośników reklamowych ora podniesieniem ich jakości technicznej i estetycznej.

  • przystąpienia do współpracy z innymi społecznościami lokalnymi w ramach projektu „META BUILD – Powering the METAmorphosis of BUILDings towards a decarbonised and sustainable energy system”

Gmina miasta Gdyni w ramach programu „Horyzont EUROPA” zamierza podjąć współpracę z partnerami z Włoch, Grecji, Francji, Chorwacji i Austrii, realizując wspólny projekt pod nazwą „META BUILD – Powering the METAmorphosis of BUILDings towards a decarbonised and sustainable energy system (101138373)”.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia zestawu profesjonalnych narzędzi do monitorowania i sterowania urządzeniami energetycznymi w czasie rzeczywistym w ściśle określonym budynku użyteczności publicznej.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej i dekarbonizacja wybranego do projektu budynku, ze szczególnym uwzględnieniem skoordynowanego inteligentnego systemu zarządzania energią wraz z pompą ciepła.

W ramach projektu gmina miasta Gdyni z programu „Horyzont EUROPA” może otrzymać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów projektu – do kwoty 550 489,50 zł.

  • nadania drodze położonej w dzielnicy Dąbrowa nazwy ulica Zbigniewa Kupca

Zbigniew Kupiec był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, a w latach 1932-1939 realizował swoje projekty na terenie Gdyni. W 1933 roku założył biuro projektowe, a w 1935 dołączył do niego wspólnik Tadeusz Kossak.

Od 1932 roku do rozpoczęcia wojny Kupiec współpracował ze Stanisławem Ziołkowskim, również wybitnym gdyńskim projektantem.

Wiele projektów Kupca jest dzisiaj uznanych za wybitne dzieła architektury modernistycznej. Jego najważniejsze realizacje w Gdyni to m.in. kamienica Orłowskich przy ul. Świętojańskiej 68, kamienica Krenskich przy ul. Świętojańskiej 55, kamienica Jurkowskiego przy skwerze Kościuszki 16, willa hrabiny Łosiowej przy ul. Korzeniowskiego 7, kamienica Tuchołki przy ul. Armii Krajowej 9 czy willa Napoleona Korzona przy ul. Korzeniowskiego 14. Na uwagę zasługują również dwa kościoły – Kościół Franciszkanów w Gdyni oraz Kościół Franciszkanów w Jaśle.

Kupiec, wysiedlony z Gdyni przez Niemców w 1939 roku, zamieszkał w Krakowie. Tam zmarł w 1990 roku.

  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Rada Miasta Gdyni uchwałą Nr XLVIII/1492/22 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok, zaplanowała przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 193 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Środki pochodzące z kredytu służą sfinansowaniu zaplanowanych i realizowanych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, komunalnej oraz związanych z poprawą efektywności energetycznej i rozwojem odnawialnych źródeł energii, a także pokryciu wymagalnego wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Ostateczna wysokość kredytu zostanie oszacowana po analizie wydatków oraz dochodów po otrzymaniu decyzji ministra finansów, dotyczącej wysokości przyznanej kwoty stanowiącej uzupełnienie subwencji ogólnej.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Spłata kredytu i odsetek następować będzie w terminie od 2024 do końca 2036 roku, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2036, zapewniającym utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Na wniosek wiceprezydenta Marka Łucyka z porządku obrad LV sesji zdjęto głosowanie nad uchwałą o wyrażeniu zgody na nabycie na rzecz gminy miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Cynkowej (punkt 5.29).

Ponadto podczas sierpniowej sesji przedstawiono sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej.

Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 27 września.

Pełny porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Magdalena Śliżewska


Poprzedni artykułNowe pomniki przyrody oraz wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami uchwalone podczas sesji Rady Miasta
Następny artykułTwórczo, urodzinowo i poetycko z Wisławą Szymborską
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze