Za nami LIII sesja Rady Miasta Gdyni

W środę, 31 maja odbyła się LIII sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad przyjęto uchwały dotyczące m.in.: utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, utworzenia Bursy Szkolnej w Gdyni oraz nadania jej statutu, a także projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta przy ul. Orłowskiej 19-21.

LIII sesja Rady Miasta Gdyni rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 12.00. Radni spotkali się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Posiedzenie było transmitowane na żywo na stronie Gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.

Podczas sesji radni przyjęli projekty uchwał dotyczące m.in.:

  • utworzenia Bursy Szkolnej w Gdyni oraz nadania jej statutu

Utworzenie Bursy Szkolnej w Gdyni oznacza wzbogacenie systemu gdyńskiej oświaty o placówkę pozwalającą na bardziej efektywne, całoroczne wykorzystanie pomieszczeń dotychczas należących do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Bursa Szkolna w Gdyni ma za zadanie zapewnić uczniom całodobową opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem ich stałego zamieszkania. Przewiduje się, że zasadniczo mieszkańcami placówki będą uczniowie spoza terenu miasta Gdyni uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych miasta Gdyni. Utworzenie bursy szkolnej nie zakłóci działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni.

  • utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 1

Bursa Szkolna w Gdyni oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczą się w jednym budynku w Gdyni przy ul. Energetyków 13A i tam tez pozostaną po podjęciu uchwały i połączeniu ich z jeden zespół oświatowy. Głównym celem połączenia obu placówek w zespół jest bardziej efektywne, całoroczne wykorzystanie pomieszczeń budynku stanowiącego ich siedziby, przy ul. Energetyków 13A .

Po połączeniu obu placówek zarządcą całego obiektu będzie jeden dyrektor, który poprzez połączony budżet uzyska zwiększoną elastyczność finansową, będzie odpowiedzialny za dokonywanie wspólnych zakupów, w tym pomocy dydaktycznych, środków czystości, w kompleksowy sposób zadba o stan techniczny budynku. Równie istotna jest możliwość wspólnej realizacji zadań przez pracowników administracji i obsługi, co niewątpliwie docelowo obniży koszty administracyjne zespolonych jednostek, a ponadto będzie zgodne z zasadami celowego, rzetelnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Połączenie wskazanych jednostek w zespół nie zakłóci realizacji programu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego żadnej z placówek. W pełniejszy sposób zostaną wykorzystane baza i pomoce dydaktyczne. Z perspektywy dzieci i uczniów wsparcie i opieka organizowane będą w podobny sposób jak dotychczas, w tych samych miejscach oraz na znanych i akceptowanych dotychczas warunkach.

  • zaliczenia odcinka drogi wraz z towarzyszącymi zatokami postojowymi w Gdyni w dzielnicy Śródmieście do kategorii dróg powiatowych i przyłączenia do pasa drogowego drogi publicznej  nr 1621G (ul. 3 maja)

Potrzeba zaliczenia przedmiotowego odcinka drogi do kategorii dróg publicznych wynika z funkcji, jaką pełni on w układzie drogowym gminy miasta Gdyni. Po przeprowadzonej modernizacji pełni obecnie funkcję publicznego parkingu obsługującego drogę publiczną 3 maja. Jednocześnie swoim przebiegiem dowiązuje się do istniejącej sieci dróg publicznych i stanowi jej funkcjonalne uzupełnienie.

Usytuowane na przedmiotowym odcinku obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem obsługą ruchu stanowią techniczno-funkcjonalne uzupełnienie drogi nr 1621G (ul. 3 maja). Miejsca postojowe, jako jeden z elementów pozwalających na regulowanie funkcjonowania dróg publicznych i zarządzanie ruchem w sieci ulicznej miasta, pełnią ważną funkcję i stanowią ważny element drogi publicznej w obszarze zabudowy miejskiej. W aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych pas drogowy zdefiniowany w art. 4 pkt 1 u.d.p. wyznacza się z punktu widzenia funkcji, celu i roli jaką pełni (zapewnienia prowadzenia, zabezpieczenia i obsługi ruchu drogowego, a nadto zarządzania drogą, będącą jego częścią i jej ochrony – głównego prawa i obowiązku zarządcy drogi).

Normatywnie wymagana jest sytuacja, że gruntowi określonemu jako pas drogowy odpowiada wiernie użytek gruntowy o nazwie „drogi”, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 7 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jednakże wśród różnorodnych stanów faktycznych mogą się zdarzyć sytuacje, w których granice pasa drogowego nie będą się pokrywały z granicami ewidencyjnymi działki drogowej lub oznaczeniami ewidencyjnymi gruntów. Pojęcie „pasa drogowego” w rozporządzeniu w sprawie ewidencji należy wykładać zgodnie z art. 4 pkt 1 u.d.p. mając na uwadze wykładnię systemową i spójność porządku prawnego.

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest uregulowanie stanu faktycznego poprzez zaliczenie przedmiotowego odcinka drogi do tej samej kategorii, co droga publiczna nr 1621G (ul. 3 maja), do której przylega i z którą jest funkcjonalnie związany i dołączenie do tej drogi. Dotychczas przedmiotowy odcinek drogi nie posiadał kategorii drogi publicznej.

  • przekazania Centrum Nauki Experyment w Gdyni Samorządowej Instytucji Kultury mienia ruchomego

Art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek.

Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej.

W związku z powyższym organizator postanawia przekazać składniki mienia ruchomego, w których skład wchodzą: meble i wyposażenie, urządzenia techniczne; sprzęt komputerowy i urządzenia elektroniczne oraz poszczególne elementy wystaw, w celu prowadzeniu przez Centrum Nauki Experyment w Gdyni działalności statutowej.

Ponadto podczas sesji przedstawiono sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Doraźnej.

Na zakończenie obrad wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Elżbieta Sierżęga przekazała wiceprezydentowi Markowi Łucykowi nagrodę, którą za zajęcie 2. miejsca w ostatnich Regatach Samorządowych zdobyła gdyńska reprezentacja. Nasze miasto reprezentowała drużyna w składzie: wiceprzewodnicząca RMG Elżbieta Sierżęga, radny Adam Skurat, dyrektorka Gdyńskiego Centrum Kultury Beata Nawrocka oraz mieszkańcy.

Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 28 czerwca (debata o stanie gminy i absolutoriumo godz. 10.00.

Pełny porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

tekst i foto: Magdalena Śliżewska
UM Gdynia


Poprzedni artykułJuż Dziś koncert „Pokolenia Wolności” w Gdańsku. Sprawdź szczegóły
Następny artykułZmiany w organizacji ruchu – Wielki Przejazd Rowerowy
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze