Za nami L sesja Rady Miasta Gdyni

 

W środę, 8 lutego odbyła się L sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali uchwały m.in. w sprawach zmiany granic miasta Gdyni, przystąpienia Gdyni – jako partnera – do projektu „BuildON – Affordable and digital solutions to Build the next generatiON of smart EU buildings”, przystąpienia do sporządzania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Zieleni.

L sesja Rady Miasta Gdyni rozpoczęła się o godzinie 12.00. Radni spotkali się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Posiedzenie było transmitowane na żywo na stronach Gdynia.pl oraz eSesja.tv. Pełen zapis obrad będzie dostępny na portalu eSesja.tv.

Podczas sesji radni przyjęli projekty uchwał dotyczące m.in.:

  • zmiany granic miasta Gdyni

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni, które trwały od 1 do 15 grudnia 2022 roku, opiniuje się pozytywnie zmianę granic polegającą na włączeniu do obszaru miasta Gdyni nieruchomości oznaczonych w obrębie ewidencyjnym nr 0031, ZATOKA jako działki nr 1, 2, 3 o łącznej powierzchni 25630,2201 ha pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej.

Za zmianą granic opowiedziało się 51,1% głosujących, 31,1% było przeciw, a 17,8% wstrzymało się od głosu.

  • przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako partnera, do projektu „BuildON – Affordable and digital solutions to Build the next generatiON of smart EU buildings”, dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont EUROPA

Gmina Miasta Gdyni w ramach Programu Horyzont EUROPA zamierza podjąć współpracę z partnerami z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Finlandii, Francji i Belgii realizując wspólny projekt pod nazwą „BuildON – Affordable and digital solutions to Build the next generatiON of smart EU buildings”.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia zestawu narzędzi w formie przystępnych i łatwych do zainstalowania usług umożliwiających przyjazne dla użytkownika czy zarządców obiektów monitorowanie i sterowanie urządzeniami energetycznymi w czasie rzeczywistym.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony pilotaż, który będzie polegał na integracji sieci automatyki i sterowania budynkiem Przedszkola nr 21, w celu zapewnienia jej optymalnej pracy w godzinach użytkowania budynku i jednocześnie utrzymania komfortu użytkowników przy minimalnym wykorzystaniu kotła gazowego, a dodatkowo dzięki zastosowaniu sterowania budynkiem zwiększy się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wydatki w budżecie projektu przeznaczone zostaną na współfinansowanie kosztów pracowniczych w odniesieniu do osób już zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gdyni, które zaangażowane będą w realizację projektu oraz zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia pilotażu.

Projekt „BuildON – Affordable and digital solutions to Build the next generatiON of smart EU buildings” będzie realizowany przez Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. Energetyki w okresie 01.04.2023-30.09.2026.

  • przystąpienia do sporządzania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026

29 marca 2017 r. weszła w życie uchwała nr XXX/721/17 Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, rozpoczynając prowadzenie rewitalizacji na sześciu podobszarach:

1. części dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków,
2. części dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza,
3. części dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego,
4. części dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku,
5. części dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu,
6. zachodniej cześci dzielnicy Witomino – Radiostacja.

Realizacja części przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapisanych w GPR uwzględniała współfinansowanie Unii Europejskiej na kwotę ponad 64,5 mln zł. Wsparciem unijnym łączącym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 zostały objęte trzy podobszary rewitalizacji.

W dniu 7 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, w którym zostały wydzielone środki na kontynuację realizacji kompleksowych działań rewitalizacyjnych na podstawie gminnych programów rewitalizacji.

  • zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni

Gmina, na mocy art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym może, w celu wykonywania zadań, tworzyć jednostki organizacyjne. Kompetencje w zakresie tworzenia, likwidacji i reorganizacji takich podmiotów oraz wyposażania ich w majątek przysługują, na mocy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h cytowanej ustawy, Radzie Miasta.

Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych gminna jednostka budżetowa działa na podstawie statutu.

Uchwałą nr XLV/1089/06 z dnia 27 września 2006 r. Rada Miasta Gdyni powołała jednostkębudżetową Zarząd Dróg i Zieleni (ZDiZ), która wykonuje zadania zarządcy drogi oraz inne określone w Statucie.

W związku ze zmianą zadań realizowanych przez ZDiZ należy dokonać zmian w Statucie tej jednostki. Planowane jest powierzenie Zarządowi Dróg i Zieleni zarządzania parkingami położonymi na terenach gminnych, zarówno płatnymi jak i bezpłatnymi. W szczególności umożliwi to zarządzanie nowymi parkingami Park&Ride budowanymi w rejonie komunikacyjnych węzłów integracyjnych. Stąd niezbędna jest zmiana w paragrafie 4 Statutu, wskazującym szczegółowe zadania ZDiZ, polegająca na zmianie treści punktu 8, zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta.

Ponadto w celu umożliwienia Zarządowi Dróg i Zieleni wykonywania usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy niezbędne jest dodanie nowego punktu 20a w paragrafie 4 uchwały.

  • zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody poprzez nasadzenia drzew i krzewów

Zgodnie z treścią art. 403 ust. 2 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) gmina może udzielać dotacji w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Z kolei zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 916 ze zm.) obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym, a organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody. Powszechnie wiadomo, że obecność drzew w mieście ma pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców.

Ponadto podczas sesji przedstawiono sprawozdania z prac Rady Dzielnicy Redłowo i Komisji Kultury.

Urodzinowa sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 10 lutego o godz. 17.00 w Teatrze Miejskim. Natomiast robocza – 22 marca.

Pełen porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

tekst i fot. Magdalena Śliżewska
UM Gdynia


Poprzedni artykułJest odwołanie od decyzji ws. pomnika
Następny artykułDKF zaprasza na islandzki dramat „Godland” oraz jednominutówkę „Kumoterki”.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze