Za nami XLVI sesja Rady Miasta Gdyni

W środę, 26 października odbyła się XLVI sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas obrad radni podjęli uchwały dotyczące m.in. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta oraz zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Gdyni na lata 2022-2035. Poza tym szczegółowo omówiono i przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem.

Sesja rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 12.00. Radni spotkali się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni.

Podczas sesji Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwały dotyczące m.in.:

  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni;

Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2022 r., poz.1452 z późn.zm.) stanowi podstawowe źródło dochodów własnych gminy. Stawki podatku od nieruchomości ulegają corocznie waloryzacji o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r., który zgodnie z Komunikatem
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2022 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8%).

Dlatego wzorem ubiegłych lat rada gminy zaproponowała stawki podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r. Szacuje się, że dochód z tego tytułu w przyszłym roku wyniesie 196 544 000 zł.

  • przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdyni w sprawie zmiany granic miasta Gdyni;

Rozporządzeniem z 13 stycznia 2017 roku Rada Ministrów określiła szczegółowy przebieg linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz wewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej. Kierując się potrzebą wdrożenia przepisów ww. rozporządzenia, Powiat Pucki, Nowodworski oraz Gdańsk, Gdynia i Sopot zawarły porozumienie, którego celem było wspólne działanie na rzecz objęcia ewidencją gruntów i budynków obszaru Zatoki Gdańskiej przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku prac geodezyjnych, związanych z podziałem gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, Gdyni przypada część gruntów Zatoki Gdańskiej o łącznej powierzchni 25630,2201 ha.

W celu objęcia wyżej wskazanego obszaru pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej granicami miasta Gdyni, konieczne jest przeprowadzenie procedury zmiany tych granic. Proces ten wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Jej wyniki zostaną  przedstawione Radzie Miasta Gdyni i będą stanowić obligatoryjny element wniosku Rady Miasta do ministra właściwego do spraw
administracji publicznej o zmianę granic.

  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem;

Powyższy plan zagospodarowania przestrzennnego był wyłożony do wglądu mieszkańców w sumie pięć razy. Pierwsze wyłożenie miało miejsce w 2017 roku. Do projektu wpłynęło 655 uwag od mieszkańców.

Podczas XLVI sesji Rady Miasta Gdyni szczegółowo omówiono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo w Gdyni, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem. Przedstawiono uwagi i wnioski, które wpłynęły na ten temat. 

Z całą uchwałą, która została przyjęta 17 głosami za i 10 głosami przeciw można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podczas XLVI sesji zapoznano się także ze sprawozdaniem z pracy Rady Dzielnicy Orłowo. Poza tym poinformowano o zmianach osobowych w składzie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni (odwołanie), Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni (odwołanie), Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni (powołanie) i Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni (powołanie).

Przyjęto także uchwały w sprawie budżetu miasta Gdyni na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035.

Kolejna sesja Rady Miasta Gdyni odbędzie się 23 listopada

Pełny porządek obrad oraz opisy poszczególnych uchwał można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Transmisja z posiedzenia jest dostępna na portalu eSesja.tv.

Magdalena Śliżewska
UM Gdynia

Poprzedni artykułArena Mówców już jutro. Ostatnia szansa by dołączyć!
Następny artykułZaczynamy Smart Metropolię 2022
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze