Za nami XLV sesja Rady Miasta

W środę, 28 września odbyła się XLV sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali uchwały m.in. w sprawie przyjęcia rezolucji, w sprawie kosztów zakupu energii elektrycznej, utworzenia ulicy Adolfa Popławskiego w Orłowie czy zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

XLV sesja Rady Miasta Gdyni rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 12.00. Radni spotkali się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni. Posiedzenie transmitowane było na stronach Gdynia.pl oraz eSesja.tv. Zapis video obrad wkrótce dostępny będzie w portalu eSesja.tv.

Podczas sesji radni przyjęli projekty uchwał dotyczące:

– przyjęcia rezolucji Rady Miasta Gdyni w sprawie kosztów zakupu energii elektrycznej,

Rada Miasta przyjęła rezolucję w sprawie kosztów zakupu energii elektrycznej. Poniżej prezentujemy treść dokumentu:

W imieniu gdyńskiej społeczności Rada Miasta Gdyni wyraża swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją, w której spółki Skarbu Państwa przedstawiają oferty na zakup energii elektrycznej kilkukrotnie przekraczające dotychczasowe koszty zakupu prądu.

Samorządy, w tym gdyński, prowadzą od lat działania, które mają na celu stabilizowanie cen przez współtworzenie grup zakupowych, jak również wprowadzanie rozwiązań związanych z wymogami „Ustawy o Elektromobilności”, odpowiadającej na część wyzwań klimatycznych.

Obecna sytuacja, w której kolejne postępowania przetargowe prowadzą do pięciokrotnych podwyżek cen za energię elektryczną na rok 2023, niesie olbrzymie zagrożenie dla możliwości zapewnienia podstawowych usług, jak oświetlenie ulic, transport publiczny (w roku 2023 ponad 40% przewozów realizowanych będzie trolejbusami i autobusami elektrycznymi), czy ogrzewanie i oświetlenie obiektów użyteczności publicznej. Stopniowe osłabianie samodzielności dochodowej i stabilności finansowej samorządów prowadzą do sytuacji, gdy nawet co dziesiąta gminna złotówka może być przeznaczana na pokrycie faktur, wystawianych przez spółki Skarbu Państwa.

Równie trudna sytuacja dotyka małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe. Niemal każdego dnia docierają do nas informacje o zakończeniu działalności przez podmioty gospodarcze – to osobiste tragedie właścicieli firm, ale także ich pracowników i kontrahentów, mające istotny wpływ na ekosystem gospodarczy miasta. Rada Miasta Gdyni apeluje do Prezesa Rady Ministrów o pilne wdrożenie mechanizmów osłaniających polskie samorządy, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe przed wysokimi cenami energii elektrycznej. Wnioskujemy o wprowadzenia narzędzi stabilizujących, w których stawki opłat za energię będą waloryzowane jedynie o wskaźnik inflacji publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Samorząd to Mieszkańcy, obecna sytuacja wpływa na życie każdego z nich!

– zmiany nazwy części ulicy Orłowskiej, położonej w dzielnicy Orłowo, poprzez nadanie jej nazwy Adolfa Popławskiego,

Droga, o której mowa stanowiła do tej pory odnogę ul. Orłowskiej i taką właśnie nazwę nosiła. Przebiega ona pomiędzy korytem rzeki Kaczej a Zespołem Szkół Plastycznych. Droga położona jest na częściach działek będących własnością Gminy Gdynia oraz działce w będącą w części własnością PEWIK Gdynia sp. z o.o.

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Gdyni droga nosić będzie imię Adolfa Popławskiego.

Adolf Popławski to absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Artysta malarz a także pedagog i nauczyciel. Jeden z założycieli grupy artystycznej „Cech św. Łukasza” oraz „Spółdzielni Pracy Artystów Wileńskich”. Był nauczycielem rysunku w gimnazjach w Wilnie i Lidzie, a także w wileńskiej szkole dla głuchoniemych.

W czasie wojny działał w Armii Krajowej oraz w Delegaturze Rządu. W 1945 r. aresztowany przez władze radzieckie i skazany na 15 lat katorgi na północy ZSRR. Pracował ciężko fizycznie w obozie w Workucie, przy wyrębie drzew w tajdze, w karnym obozie w Tajszecie nad jeziorem Bajkał. Po sześciu latach zwolniony z katorgi ale przymusowo osiedlony w Magadanie na Kołymie.

Wrócił do Polski w 1956 r. dzięki zabiegom kuzyna, wybitnego rzeźbiarza, profesora Stanisława Horno-Popławskiego. Podjął pracę jako nauczyciel kompozycji i liternictwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie. W orłowskiej szkole spędził 12 lat całkowicie poświęcając się pracy nauczyciela i pedagoga. Był bardzo dobrym i szanowanym nauczycielem. Stosował własne, aktywizujące metody nauczania rysunku. Był nauczycielem obdarzonym sympatią i zaufaniem ze strony uczniów, którzy często utrzymywali z nim kontakt przez długie lata po zakończeniu nauki.

W szkole nigdy nie krył swoich negatywnych doświadczeń z okresu pobytu w ZSRR, ani stosunku do komunistycznego reżimu w Polsce. W marcu 1968 Służba Bezpieczeństwa widziała w nim inspiratora młodzieżowych protestów, a także podejrzewała o związek z wytworzeniem i rozpowszechnianiem przez ucznia PLSP ulotek o treści antysocjalistycznej. SB poszukiwała w kręgu jego znajomych i rodziny kandydata na tajnego współpracownika, planowała potajemną rewizję w mieszkaniu i założenie podsłuchu. Na podstawie sporządzonej do KW PZPR został odsunięty od pracy pedagogicznej i skierowany na emeryturę. Pracował jeszcze dorywczo w różnych miejscach, nie zaprzestając twórczości malarskiej, którą prezentował na indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą. Zmarł 2 sierpnia 1982 roku mając 75 lat.

– zmian w budżecie miasta na rok 2022,

Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1 878 309 940,15 zł, w tym:

  • dochody bieżące 1 704 160 929,15 zł,
  • dochody majątkowe 174 149 011 zł.

Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 2 143 671 703,15 zł, w tym:
– wydatki bieżące 1 756 428 178,15 zł,
– wydatki majątkowe 387 243 525 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 265 361 763 zł.

– zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

Rada Miasta Gdyni postanowiła zaciągnąć w 2022 roku kredyt długoterminowy do wysokości nie przekraczającej 193 000 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych), z przeznaczeniem na sfinansowanie:

  1. planowanego deficytu budżetowego do kwoty 167.024.062 zł, w tym 21 mln zł na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich,
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 25.975.938 zł.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Spłata kredytu i odsetek nastąpi w latach 2023 – 2035.

Rada Miasta Gdyni uchwałą z 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok oraz wprowadzonymi zmianami, zaplanowała przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 193 000 000 zł. Uruchomienie procedury związanej z zaciągnięciem zaplanowanego kredytu wymaga podjęcia przez Radę Miasta odrębnej uchwały w tym zakresie.

Obecne uwarunkowania gospodarcze, na jakie składają się bardzo wysoki poziom inflacji, zwyżki cen nośników energii oraz towarzyszący im znaczący ubytek dochodów własnych z podatku PIT w skutek wprowadzonych zmian podatkowych, determinują wysokość kredytu bankowego niezbędnego do pokrycia planowanego deficytu budżetowego.

Środki pochodzące z kredytu służą sfinansowaniu zaplanowanych i realizowanych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, komunalnej oraz związanych z poprawą efektywności energetycznej i rozwojem odnawialnych źródeł energii w związku z trwającym i prognozowanym kryzysem energetycznym, a także pokryciu zwiększającego się poziomu wymagalnego wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Spłata kredytu i odsetek następować będzie w terminie od 2023 roku do końca 2035 roku, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 -2035, zapewniającym utrzymanie wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

– wydania opinii o lokalizacji kasyn przy ul. Hryniewickiego 6/1 przez firmy A oraz P.

Rada Miasta Gdynia negatywnie zaopiniowała lokalizację kasyn gry w budynku położonym w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 6/1 na rzecz firm Arminotto Sp. z o.o. oraz Provitel Sp. z o.o.

Warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1301, 1751). Jednym z obowiązków wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry jest załączenie opinii rady gminy o lokalizacji kasyna gry.

30 sierpnia 2022 roku firmy Arminotto Sp. z o.o. oraz Provitel Sp. z o.o. złożyły wniosek do Rady Miasta Gdyni o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 6/1.

Minister Finansów ogłosił, iż z dniem 17.05.2023 wygasa koncesja wydana Spółce Casino Sp. z o.o. na prowadzenie kasyna gry w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 12/14 natomiast z dniem 18.07.2023 wygasa koncesja wydana Spółce Casino Sp. z o.o. na prowadzenie kasyna gry w Gdańsku przy ul. Długi Targ 14-16. Oznacza to, że zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o udzielenie nowej koncesji w ramach przypadającego na województwo pomorskie limitu 3 kasyn gry.

Zaproponowana przez wnioskodawcę lokalizacja pomimo tego, iż spełnia warunki określone w ustawie o grach hazardowych, mówiące, że w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców może być zlokalizowane jedno kasyno gry, nie może być zaopiniowana pozytywnie.

Proponowana przez wnioskodawcę lokalizacja dotyczy budynku mieszkalnego, w związku z czym prowadzenie tam działalności gospodarczej w formie kasyna mogłoby naruszać prawo mieszkańców do prywatności.

Ponadto podczas sesji przedstawione zostały sprawozdania z prac Komisji Sportu oraz Rady Dzielnicy Oksywie.

Pełny porządek obrad można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Redakcja portalu Gdynia.pl


Poprzedni artykułUlica Do Studzienki – spotkania i warsztaty dla mieszkańców
Następny artykułGala z okazji stulecia portu
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze