Przyznanie dotacji dla zabytków

Pod koniec kwietnia Radni Miasta Gdańska przyznali 23 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków. W środę, 11 maja poświadczenia udzielonych dotacji wręczył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje wynosi 3.732.700 zł

– Zależy nam na tym, żebyśmy celebrowali to, że miasto pamięta o gdańskich zabytkach, ale przede wszystkim to, że Państwo podejmujecie trud renowacji tych zabytków. Mamy świadomość, że bardzo często zebranie wkładu własnego, ale też prowadzenie inwestycji nie jest tematem prostym – mówił prezydent Piotr Grzelak. – Jesteśmy dumni, że możemy z Państwem współpracować, mamy nadzieję, że będziecie Państwo nadal składali wnioski o dotacje konserwatorskie, a miasto chce do renowacji zabytków swoją cegiełkę dołożyć – dodał prezydent Grzelak.

Dwadzieścia trzy dotacje zostały przyznane czternastu beneficjentom. Środki zaplanowane na dotacje w Budżecie Miasta to 3.5 mln zł, dodatkowo, ponad 200 tys., przeznaczone na prace w Bazylice Mariackiej, zagwarantowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk a Parafią. 

– Miasto wydało ponad 3 mln złotych na dotacje dla zabytków, jest to wielki wysiłek dla samorządu, ale to również inwestycja, bo te zabytki to symbole czasu przeszłego dla czasu przyszłego. Chcemy, aby to trwało – powiedział Andrzej Stelmasiewicz, Radny Miasta Gdańska.

– Bycie właścicielem, posiadaczem, zarządcą zabytku, to wielka pasja, ale to niekiedy pasja wymagająca ogromnego poświęcenia. Dziękuję, że Państwo robicie co w Waszej mocy, aby zachować te wyjątkowe obiekty w krajobrazie naszego miasta. Cieszymy się, że decyzją Rady Miasta mogliśmy Państwu pomóc – mówiła podczas spotkania Anna Golędzinowska, Radna Miasta Gdańska, przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju.

Spośród 23 dotacji dla 14 beneficjentów przewidzianych w uchwale

 • 17 dotacji dotyczy osób prawnych kościoła, czterech obrządków: katolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i polsko-katolickiego na łączną kwotę814.000 zł
 • 4 dotacje dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych na łączną kwotę700 zł
 • 2 dotacje dotyczą innych podmiotów (Polskiego Związku Wędkarskiego – Mały Młyn oraz Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej – Baszta Schultza w zespole Dworu Miejskiego) na łączną kwotę000 zł

Przydzielone dotacje

Dotacje celowe na remonty, renowację i roboty budowlane przyznane zostały następującym zabytkom:

 1. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 425 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie przy elewacji północnej Kościoła pw. Św. Mikołaja;
 2. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na I etap prac konserwatorsko – restauratorskich przy stallach w Kościele pw. Św. Mikołaja;
 3. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 415 000,00 zł (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy 00/100) na wzmocnienie sklepień w nawie południowej Kościoła pw. Św. Mikołaja – etap II;
 4. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) na prace konserwatorsko – restauratorskie w kaplicy Św. Józefa w Kościele pw. Św. Mikołaja;
 5. Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) na renowację elewacji budynków parafialnych przy Katedrze Prawosławnej pw. Św. Mikołaja;
 6. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) na wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w Kościele pw. Św. Barbary etap I – (ściana zachodnia);
 7. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 210 000,00 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie zachodniej elewacji wieży Kościoła pw. Św. Barbary – etap III;
 8. Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na wzmocnienie konstrukcyjne fundamentów Kościoła pw. Św. Bartłomieja – etap II;
 9. Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów Kościoła pw. Św. Bartłomieja;
 10. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów Kościoła pw. Bożego Ciała;
 11. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie fragmentu malowanego plafonu – przedstawienie Alegorii Miłosierdzia wraz z polichromowanym gzymsem w Kościele pw. Bożego Ciała;
 12. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) na wykonanie i opracowanie interdyscyplinarnych badań konserwatorskich ścian wewnętrznych w Kościele pw. Bożego Ciała;
 13. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) na wykonanie i opracowanie interdyscyplinarnych badań konserwatorskich, przeprowadzenie ekspertyz technicznych, wykonanie projektu nowej instalacji elektrycznej i sporządzenie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla drewnianej ambony zewnętrznej wraz z kruchtą oraz przybudówką w Kościele pw. Bożego Ciała;
 14. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie elewacji południowej (drugiego przęsła liczonego od strony wschodniej) oraz wschodniej ściany transeptu w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła – etap III;
 15. Gdańskiemu Seminarium Duchownemu w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na remont dachów zespołu budynków klasztornych – część północna wschodniej połaci dachu skrzydła zachodniego;
 16. Gdańskiemu Seminarium Duchownemu w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na odwodnienie budynku Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku – etap II (kontynuacja wykonania ścianki osuszającej);
 17. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 236 000,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie ołtarza antwerpskiego pw. Św. Adriana w Bazylice Mariackiej oraz prace konserwatorskie przy Bramy Cmentarnej przy ul. Piwnej;
 18. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mariacka 34/36 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie elewacji frontowych (południowe) i tylnych (północne) kamienic przy ul. Mariackiej 34, 35, 36;
 19. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Piwna 66 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 134 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące 00/100) na remont stropu, ścian działowych, ścian fundamentowych przedproża wraz z pracami konserwatorskimi kamienicy przy ul. Piwnej 66;
 20. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ogarna 11/12 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie elewacji frontowej (północnej) i tylnej (południowej) kamienicy przy ul. Ogarnej 11;
 21. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mariacka 6/8 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 34 700,00 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące siedemset 00/100) na ratunkowe prace konserwatorskie kamienicy przy ul. Mariackiej 6;
 22. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Okręg w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie elewacji południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Małego Młyna;
 23. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska do wysokości kwoty brutto 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na remont dachu Baszty Schultza w Zespole dawnego Dworu Miejskiego;

Kto może otrzymać dotacje?

Wsparcie w postaci dotacji celowych może zostać udzielone na obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na jakie prace można uzyskać dotacje?

Przeznaczenie dotacji wynika wprost z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z jej zapisami może obejmować nakłady konieczne między innymi na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

Zasady przyznawania dotacji

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą się o nie ubiegać podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.

Wysokość przyznawanych dotacji uzależniona jest od liczby złożonych w danym roku wniosków oraz łącznej wysokości środków, przeznaczonych do podziału.

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku

Poprzedni artykułPapa D na Open House Gdynia
Następny artykułKino Światowid zaprasza na retransmisję spektaklu „Chory z urojenia”
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze