Do 12 lutego 2021 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym do 30 listopada 2021, bezpośrednio do oddziału pomorskiego PFRON w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 184, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:

1)      obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach    mieszkalnych;

2)  obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

3)     obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

4)     obszar D – likwidacja barier transportowych,

5)   obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6)   obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7)   obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 1. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu
  w ramach:
 • obszaru B – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą,
  (w placówkach edukacyjnych lub w środowiskowych domach samopomocy)

                       – 35% kosztów realizacji projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą, (dotyczy likwidacji barier w urzędach)
 • obszaru C – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą,
 • obszaru D – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikującego się do objęcia pomocą
  w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
                  –  80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,
 • obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego, lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 • obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
 • obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. 

Adresatami programu mogą być dla:

1)   obszaru A – zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

2)  obszaru B: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy
                               samopomocy,

3)  obszaru C: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4)   obszaru D:

 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez:  
 • gminy\powiaty, organizacje pozarządowe,
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 • gminy, które dowożą osoby niepełnosprawne do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

5)        obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,

6)        obszaru F: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7)        obszaru G: powiaty. 

3. Warunki brzegowe obowiązujące w bieżącym roku:

1)  obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych budynkach mieszkalnych przez osoby niepełnosprawne,

2) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, w budynkach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 roku,

3)   obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

4)    obszar D – na likwidację barier transportowych do:

     a)   105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

   b)  80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio     miejscowymi, 

      c)  270.000,00 zł dla autobusów,

5)   obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu,

6)   obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% koszów realizacji projektu nie więc niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,

7)   w przypadku obszaru G, wskaźnik kosztów zadań realizowanych przez powiat są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi. 

Wnioskodawcy zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania w ramach obszaru B, C, D, F proszeni są o składanie wniosków w wersji papierowej i elektronicznej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.  

W przypadku obszaru A i E wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych należy składać do Pomorskiego Oddziału PFRON. 

Procedury realizacji Programu oraz znajdują się na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl/) w zakładce:
O Funduszu/Programy i zadania PFRON /Programy i zadania realizowane obecnie /Program wyrównywania różnic między regionami III. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w pok. 18 lub telefonicznie pod numerami: (58) 680-18-47, lub (58) 680-18-40, e-mail: j.zblewska@powiatkoscierski.pl

Definicja pojęć:

1)    organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku:

a)    organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym fundacje i stowarzyszenia – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

b)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisówo stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

2)    placówce edukacyjnej – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe placówki, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich:

a)  przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne,

b)  szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c) szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,

d)  szkoły artystyczne,

e) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

f) młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

g) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

3) placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

a) organizację pozarządową,

b) jednostkę samorządu terytorialnego;

4) urzędach – należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego.

 Wzór wniosku o dofinansowanie z PFRON.

baner 2
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze