Wójt Gminy Starogard Gdański przypomina, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające azbest  (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby z zawartością azbestu), poprzez złożenie “Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami corocznie w terminie do 31 stycznia przedkładają   informacje wójtowi. 

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (w przypadku osób fizycznych – wójtowi),
  2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wobec powyższego Wójt Gminy Starogard Gdański przypomina, że wszyscy, których dotyczy ten obowiązek, winni w terminie do 31 stycznia 2021 r. złożyć w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim wymagane informacje wg określonego w ww. rozporządzeniu wzoru – druk do pobrania:

Tutaj do ściągnięcia druk 

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest niebędący osobami fizycznymi przedkładają „Informacje o wyrobach zawierających azbest” corocznie do dnia 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032 r.

Gmina Starogard

baner 2
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze