Warmia i Mazury Olsztyn Trwa nabór na ławników

Trwa nabór na ławników

Rozpoczął się nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. Nieprzekraczalny czas na złożenie dokumentów to 30 czerwca 2023 roku.

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie potrzeba ogółem 153 ławników, z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – sześciu. Natomiast do Sądu Rejonowego poszukiwanych jest 23 ławników, z czego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 16.

Podmioty wymienione w art. 162 §1 ustawy – prezesów właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli  mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji – zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 ustawy, na ławników w ramach prowadzonego naboru.

Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art.158 ustawy):
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być (art.159 § 1  ustawy):
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z  2022 r. poz. 2155). Kartę można uzyskać w:
* Biurze Rady Miasta, ul. Wyzwolenia 30, II p., pok. 211, w poniedziałki w godz. 8.00 -16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
* na stronie internetowej: umolsztyn.bip.gov.pl w zakładce: – Władze Miasta – Wybory ławników – Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2 ustawy:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
§ 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławnika, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika w Biurze Rady Miasta Olsztyna ul. Wyzwolenia 30, pok. 211 lub pobrać załączniki umieszczone na stronie internetowej: umolsztyn.bip.gov.pl w zakładce: -Władze Miasta – Wybory ławników – Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Termin składania dokumentów mija 30 czerwca 2023 r. (piątek) do godz. 15:30.

Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenie kandydatury za pomocą przesyłki listownej będzie skuteczne tylko wtedy, gdy wpłynie faktycznie do Rady Miasta Olsztyna najpóźniej 30 czerwca 2023 r.
Dokumenty należy składać w Biurze Rady Miasta ul. Wyzwolenia 30 pok. 211 (w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Biuro Rady Miasta 10-101 Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Biura Rady Miasta  po upływie wyznaczonego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawi się bez dalszego biegu.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

30 czerwca 2023 r. jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

UM Olsztyn

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version