Warmia i Mazury Marcowa sesja radnych wojewódzkich VI kadencji

Marcowa sesja radnych wojewódzkich VI kadencji

LVII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się we wtorek 19 marca 2024 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (s.420, ul. E. Plater 1). Początek o godz. 12.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

1. otwarcie sesji,

2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,

3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,

4. raport z realizacji w 2023 roku Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026 – referujący: Miron Sycz, wicemarszałek województwa,

5. podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury – Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w prawo własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia i Zesłańców Sybiru, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 454/1, 451/10 i 451/11, obręb 1 m. Węgorzewo, o łącznej powierzchni 0,9044 ha – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat tj. od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2027 roku w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu i dzierżawy z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

7. podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych – referujący: Miron Sycz, wicemarszałek województwa,

8. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Mazurskiemu Parkowi Krajobrazowemu – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

9. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Parkowi Krajobrazowemu Puszczy Rominckiej – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

10. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Parkowi Krajobrazowemu Wysoczyzny Elbląskiej – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

11. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Welskiemu Parkowi Krajobrazowemu – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

12. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

13. podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym województwa warmińsko-mazurskiego – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2024-2037 – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

15. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2024 rok – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Szczytno z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w formie dotacji celowej w 2024 roku na wykonanie II etapu dokumentacji projektowej wraz z jej odbiorem całkowitym i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych inwestycji „Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany” – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2024 ROKU” – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2024 roku – referująca: p. Sylwia Jaskulska, Wicemarszałek Województwa.

19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu  „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2024 roku – referująca: Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa,

20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2024 roku – referująca: Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa,

21. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu  „Łączy nas turystyka” w 2024 roku – referująca: Maria Bąkowska, Członek Zarządu Województwa.

22. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

23. podjęcie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

24. skargi, wnioski, petycje – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

25. sprawy organizacyjne sejmiku, 

26. przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji  sejmiku z 20 lutego 2024 roku,

27. sprawy różne, 

28. oświadczenia radnych,

29. zamknięcie sesji.

Biuro Prasowe

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version