Nagrody za proekologiczne postawy

Poznaliśmy zwycięzców dziewiątej edycji Nagrody im. prof. Janiny Wengris, przyznawanej przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą inicjatywy, organizowanej przez samorząd województwa od 2014 roku, jest wspieranie postaw proekologicznych, propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do ochrony i zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego.

– Samorząd województwa chroni środowisko dbając o jakość powietrza, wody i gleby, troszczy się o obszary cenne przyrodniczo – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Niezwykle istotna jest jednak przede wszystkim czynna troska o stan środowiska naturalnego samych mieszkańców regionu. Tylko w ten sposób da się zachować te niepowtarzalne walory przyrodnicze dla przyszłych pokoleń w możliwie niezmienionej postaci. By zrealizować ten cel potrzebne są osoby z prawdziwym zaangażowaniem, których życiową pasją jest ochrona środowiska i szeroko rozumiana edukacja ekologiczna.

Po raz czwarty w historii konkursu przyznano dwie nagrody – honorując oddzielnie osobę prywatną oraz podmiot zbiorowy.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali Krzysztof Majcher oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Nagrody wręczyli marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz członek zarządu – Jolanta Piotrowska.

NAGRODA 2022:

Krzysztof Majcher

Przyrodnik i herpetolog. Od przeszło 45 lat jest zaangażowany w działania służące poznaniu i ochronie płazów i gadów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i poza nim. Historia jego działalności obejmuje m.in.: uczestnictwo w pracach naukowych koła zoologów olsztyńskiej ART, członkostwo w sekcji herpetologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, stałą współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, prowadzenie systematycznych obserwacji terenowych i weryfikację historycznych stanowisk występowania żółwia błotnego w terenie północno-wschodniej Polski, a także stałe obserwacje przyrodnicze i zbieranie informacji na temat występowania żółwia błotnego oraz innych płazów i gadów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pracował w Instytucie Fizjologii Zwierząt ART, później UWM w Olsztynie. Na zlecenie UWM sporządził karty gatunków płazów i gadów z listy Natura 2000. Realizował programy dotyczące aktywnej ochrony i reintrodukcji żółwia błotnego na terenie Polski (na zlecenie Ministra Ochrony Środowiska), a także, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, GEF, EKOFUNDUSZ i WFOŚiGW, aktywnej ochrony żółwia błotnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Od wielu lat działa na rzecz popularyzacji biologii płazów i gadów, występując m.in. jako prelegent w spotkaniach szkoleniowych, popularyzatorskich i edukacyjnych wielu środowisk, spotkaniach publicznych, warsztatach i wykładach.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodaruje na jednej czwartej powierzchni Polski. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie administruje lasami położonymi w zachodniej części Mazur, na Warmii, Powiślu i północnym Mazowszu (w tym północną częścią lasów kurpiowskich), pełni nadzór nad podległymi jednostkami oraz koordynuje działania na swoim terytorium. Misja leśników obejmuje troskę o różnorodność biologiczną lasów, ochronę przed wieloma zagrożeniami – klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu. W ten sposób RDLP w Olsztynie nie tylko dba o przyrodę, ale też umożliwia mieszkańcom i turystom bezpieczne korzystanie z jej dóbr – bezpieczne tak dla nich, jak i dla samych lasów. Pracownicy RDLP w Olsztynie dbają również o to, by gospodarka leśna, dostarczająca na rynek drewno, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego wszystkie funkcje, jakie pełnią lasy. Potwierdzają to m.in. międzynarodowe certyfikaty. Leśnicy są źródłem bogatej wiedzy o polskich lasach, ich historii, walorach przyrodniczych. Są zaangażowani w działania edukacyjne i promocyjne, które pozwalają lepiej poznać ważny element dziedzictwa narodowego, jakim są lasy. Wydają książki, periodyki, broszury, prowadzą stronę internetową. Kadra Lasów Państwowych od lat wspiera szkoły na różnych etapach edukacji. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi organizuje jednorazowe i cykliczne akcje służące poszerzeniu wiedzy o lesie, przyrodzie, ekologii. Współpracuje także z ośrodkami naukowymi, wspierając badania w dziedzinie leśnictwa.

Biuro Prasowe

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze