Pomorskie Trójmiasto Stawki podatków i opłat w 2024 roku

Stawki podatków i opłat w 2024 roku

Wkrótce gdynianie otrzymają decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości na 2024 rok. Decyzje będą doręczane przez pracowników Urzędu Miasta Gdynia. Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości podjęto na sesji 25 października 2023 r. Wtedy też określono stawki opłaty miejscowej oraz podatku od środków transportowych.

 
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2024 r.:

1. od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni, 
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni.
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485, z 2023 r., poz. 28, 1688), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Gdyni. Jej wysokość to 3,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Gdyni w roku 2024:

1) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

 • od samochodu spełniającego normę ekologiczną co najmniej EURO 2/II – 612 zł,
 • od pozostałych samochodów – 804 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

 • od samochodu spełniającego normę ekologiczną co najmniej EURO 2/II – 732 zł,
 • od pozostałych samochodów – 912 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton:

 • od samochodu spełniającego normę ekologiczną co najmniej EURO 2/II – 1 152 zł,
 • od pozostałych samochodów – 1 512 zł;

2) od samochodu ciężarowego, bez względu na rodzaj zawieszenia i liczbę osi, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 2 784 zł;
3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normę ekologiczną co najmniej EURO 2/II – 1 476 zł,
b) od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych – 1 848 zł;
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, bez względu na rodzaj zawieszenia i liczbę osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 2 004 zł,
b) powyżej 36 ton – 2 628 zł;
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 612 zł;
6) od przyczepy i naczepy, bez względu na liczbę osi, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1 056 zł,
 • z pozostałym zawieszeniem – 1 572 zł;

b) powyżej 36 ton:

 • z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne – 1 308 zł,
 • z pozostałym zawieszeniem – 1 884 zł;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca:

 • od autobusu zasilanego energią elektryczną – 732 zł,
 • od autobusu spełniającego normę ekologiczną co najmniej EURO 2/II – 840 zł,
 • od pozostałych autobusów – 1 140 zł;

b) równej lub większej niż 22 miejsca:

 • od autobusu zasilanego energią elektryczną – 1 212 zł,
 • od autobusu spełniającego normę ekologiczną co najmniej EURO 2/II – 1 920 zł,
 • od pozostałych autobusów – 2 232 zł.

Treści uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Istnieje też możliwość doręczenia decyzji podatkowych drogą elektroniczną (ePUAP, Cyfrowy Urząd). 
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu (strona https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/) bądź elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP (strona https://pz.gov.pl). Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub Profilu Zaufanego. Profil Zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Można go założyć bez konieczności wychodzenia z domu.

Karolina Szypelt
UM Gdynia

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version