Pomorskie Trójmiasto Przyjęto zmienioną Strategię Rozwoju Miasta

Przyjęto zmienioną Strategię Rozwoju Miasta

W czwartek, 29 września Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie nowej strategii “Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”.

Dokument „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska określa ramy lokalnego rozwoju dla miasta i stanowi kluczowy element zarządzania strategicznego miastem. Jest podstawą do kreowania i ciągłego rozwoju społeczno-gospodarczego Gdańska na rzecz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców.  

– Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z dynamicznych przeobrażeń, którym uległy zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe w Gdańsku. Zmiana strategii wynika z nowelizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które wprowadzają m.in. wymagania merytoryczne i proceduralne – mówił Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Proces

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta zainicjowała uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” , podjęta 30 września 2021 r. przez Radę Miasta Gdańska.

Najważniejszymi działaniami podczas przygotowania zmiany strategii były:

  • Realizacja diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której możliwe było sformułowanie kluczowych wyzwań rozwojowych miasta, które mają swoje odzwierciedlenie w zmienionej Strategii – w celach strategicznych
  • I etap partycypacyjny, podczas którego przeprowadzono cykl warsztatów pt. “Porozmawiajmy o przyszłości Gdańska i razem zmieńmy Strategię Rozwoju Miasta” oraz badanie ankietowe nt. priorytetów rozwojowych Gdańska, w którym udział wzięło ponad 4 tys. mieszkańców
  • Stworzenie projektu Strategii wraz z Modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej stanowiącym graficzne przedstawienie wizji rozwoju przestrzennego Gdańska,
  • II etap partycypacyjny, w czasie którego trwały konsultacje społeczne. Mieszkańcy Gdańska, partnerzy społeczni i gospodarczy a także sąsiadujące miasta, to uczestnicy konsultacji, którzy zgłosili łącznie 176 uwag. Większość z nich została uwzględniona w zmienionym dokumencie.
  • Opiniowanie projektu Strategii: pozytywna opinia Zarządu Województwa Pomorskiego w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej oraz pozytywna opinia wynikająca z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante. Wspomniana ewaluacja sprawdza trafność, przewidywaną skuteczność i efektywność realizacji strategii rozwoju przed jej przyjęciem.
  • Uchwalenie Strategii przez Radę Miasta Gdańska

Nowy dokument – wymiar przestrzenny oraz zieleń

Uchwalony dokument Strategii składa się z 10 rozdziałów oraz załącznika. Wśród nich kluczowe rozdziały to: cele strategiczne, powiązane z nimi cele rozwoju przestrzennego model funkcjonalno-przestrzenny. Zmieniona Strategia zyskała wymiar przestrzenny a wśród największych zmian w dokumencie należy wymienić nowy cel strategiczny – Zielone Miasto. W dokumencie wskazano również na oczekiwania planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia.

Co dalej?

Wiemy w jakim kierunku chcemy podążać oraz co musimy zrobić, by osiągnąć cel nadrzędny – realizację zapisów strategii. Po przyjęciu przez Radę Miasta Gdańska zmienionej Strategii podjęte zostaną działania związane z rozpoczęciem partycypacyjnego procesu nad opracowaniem Programów Rozwoju wdrażających Strategię. To właśnie w ramach programów skoordynowane zostaną projekty i przedsięwzięcia służące osiąganiu wyznaczonych w niej celów strategicznych.

Już dzisiaj zachęcamy do uczestnictwa w tym procesie. Aktualne informacje oraz więcej informacji na temat Strategii i Programów Rozwoju można znaleźć na stronie www.gdansk.pl/strategia

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version